Home
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Inschrijven Nieuwsbrief knop

HERTOGELIJK LEENREGISTER 9 en REKENKAMER 547

bewerkt door W. de Bakker

Oisterwijk
1 december 2003

 

Brussel Algemeen Rijksarchief
Leenhof van Brabant 9
Rekenkamer 547

 

9. Register van denombrementen van lenen in de Meierij van 's Hertogenbosch, 1440. Afschrift, 1647.

 

Geordend per plaats of groep van plaatsen, daarbinnen per leenman. Bij de denombrementen van zo'n leenman worden echter ook vaak lenen beschreven in andere plaatsen als de groep waar ze onder staan. Dus in feite gerangschikt naar het 'belangrijkste' of het eerstgenoemde leen in het denombrement. Voorin tafel op plaatsnaam.
N.B. Het origineel zou door Brussel overgedragen moeten zijn aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, maar de huidige verblijfplaats is onbekend. Voor een ouder afschrift zie Rekenkamers 547; wel enige tekstverschillen (b.v. marginale aantekeningen die niet in beide exemplaren voorkomen).
Zie ook R.A. Noord-Brabant, Coll. Schaduwarchieven inv.nr. 281 (ft, met index op plaatsnamen en namen van leengoederen, door Smulders); afschrift (van dit exemplaar, dat in de Rekenkamer of het origineel ?) Cuijpers van Velthoven 3260.

547. Register van denombrementen van lenen in de Meierij van 's Hertogenbosch, 1440. Afschrift, 16e eeuw.
N.B. Geordend per plaats of groep van plaatsen, daarbinnen per leenman. Bij de denombrementen van zo'n leenman worden echter ook vaak lenen beschreven in andere plaatsen als de groep waar ze onder staan. Dus in feite gerangschikt naar het 'belangrijkste' of het eerstgenoemde leen in het denombrement. Voorin tafel op plaatsnaam. Het afschrift is van Peter Middelberch, secretaris en griffier van het leenhof. Zie ook Leenhof nr.9. Er bestaan ook afschriften van Middelberch voor wat betreft de denombrementen uit 1440 voor de kwartieren Leuven, Brussel, Antwerpen en WaalsBrabant (inv.nrs. 544 546 en 548).


DENOMBREMENDEN VANDE LEENEN VANDEN QUARTIERE VAN SHERTOGENBOSSCHE ANNO 1440
Brussel, Leenhof van Brabant 9

Denombrementen vande Brabantsche Leenen onder sHertogen Bosch vande Jaere 1440

9. Register van denombrementen van lenen in de Meierij van 's Hertogenbosch, 1440. Afschrift, 1647.

Geordend per plaats of groep van plaatsen, daarbinnen per leenman. Bij de denombrementen van zo'n leenman worden echter ook vaak lenen beschreven in andere plaatsen als de groep waar ze onder staan. Dus in feite gerangschikt naar het 'belangrijkste' of het eerstgenoemde leen in het denombrement. Voorin tafel op plaatsnaam.
N.B. Het origineel zou door Brussel overgedragen moeten zijn aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, maar de huidige verblijfplaats is onbekend. Voor een ouder afschrift zie Rekenkamers 547; wel enige tekstverschillen (b.v. marginale aantekeningen die niet in beide exemplaren voorkomen).
Zie ook R.A. Noord-Brabant, Coll. Schaduwarchieven inv.nr. 281 (ft, met index op plaatsnamen en namen van leengoederen, door Smulders); afschrift (van dit exemplaar, dat in de Rekenkamer of het origineel ?) Cuijpers van Velthoven 3260.

Denombrementen van de leenen van de .. Quartiere van sHertogenbossche anno 1440 no 5

d’Ambacht van tsHertogen Bossche

[register]
o.a.
Boxstele, Liemde, Herlaer - xCiiij sd_Lxxxix
Hilwarenbeke Dyssen Hulsele - Cij sd_Ci
Mirde Opmirde - Cxvj (Cxij}
Gorle - Cxxiiij {Gyrle Cxxij}
Ghestele Tilbourch Enschit sd_Entschit Cxxx sd_Cxxix
Drunen Waelwyck Oyen CxLix {Drunen CxLi}
{Waelwijck Oeyen Bysoien CxLvj}
Besoijen - CxLix
Helmont sd_Helvoirt Essche - CLiiij sd_CxLviij
Oesterwyck Berkel - CLiiij sd_CLv
Venloen Haren Gheesel - CLxxix {Venloen CLxxvij}
{Haren Gheesel CLxxix}

Orsschot Orle Straten Berse - ijCiij {Oirschot Straten Arle Berse CC}

xix sd_14v
Heeswyck Dynter Asten
Dit is die grosse sd_grootte ende overgeven dat ick janne sd_Jehanna vander Leck vrouwe van Heeswijck van Dijnter ende van Asten doe den hoge borenen? prince mijnen gened. heer den hertoge van Bourgondien ende van Brabant ende van onze goeden ende heerlicheiden der dorpen van Heeswijck van Dijnter van Ghestel ende van Asten met hueren toebehoirten die ick houdende ben te leene van den selven onser genadigen heere als hertoge van Brabant ten Brabantschen rechte na inhout van sekeren brieven die ic daer af hebbe, protesterendeende oitmoedelijck biddende mijnen genedigen heere voors. mits dijen dat ick die gelegentheyt daer af nyet wael en weet noch mij also condich en is als mij wael behoeven soude bij also dat ic nu yet te vele of te luttel overgave in enigen saken ende dat naermaels anders bevonden en worde metter waerheijt dat ich dat beteren mach alsoo dat behooren sal sonder daer af tenigen begrepen te staen
Item tdorp van Asten etc.
[verder niets over Ghestel]
In orconde mijns segels hierop gedruct opten xxixden dach van julio xiiijC Lx jaer

xxvi sd_21v
[dezelfde aanhef als de vorige]
Inden iersten thuijs ende slot metten dorpen van Heeswijck ende van Dijnter etc.
[zelfde datum als voor]

Cij sd_98v
1440 - Denombrementen, 102r (98v)
Dit is alsulcken leengoet hierna beschreven als Jan die Roever soen wilner joncker Dyrcs Roevers houdende is van onsen gened. Heere den Hertoge van Bourg. ende van Brabant .. in leene
Om dem ijersten tgoet geheiten Emerlaer metten beemden ende korenlande daertoe behorende gelegen inder prochien van Haren tusschen Oesterwijck ende Boexstel gelijc wilneer joncker Dijrck die Roever sijn vader voirs. die hove voirs. houdende was in leene dats te weten inden ijrsten dat coorenlant hiernae bescreven
Item thuijs geheiten ten Emerlaer metten hove ende met enen acker lants geheiten den groten acker daeraen gelegen xxx loepensaet lants of saer omtrent begrijpende tusschen enen beempdt geheiten den Ymmendonck aen deen zijde ende voort aen erffenisse Jans Roevers voors. aen allen sijden aenliggende
Item eene weyevelt geheiten dbosch vij loepensaet lants of daeromtrent begrijpende bijden voirs. huijse gelegen metter eenre sijden neven die gemeijn strate ende voort op allen seijden neven erven Jans Roevers voors.
Item een stuck lants geheiten den Hontsberch x loepensade in sade of daer omtrent begrijpende tusschen erffenisse Jans Roevers voirs. aen deen zijde ende metten enen eijnde ende tusschen die gemeijn strate op dander zijde ende metten anderen eijnde
Item een erffenisse eensdeels heijde ende eensdeels weijde geheiten die Musdonck negen buenre erfs of daer omtrent begrijpende daer Willem die Roever brueder Jans Roevers voirschreven tderdendele is hebbende is gelegen daerbij omtrent tusschen erffenisse geheiten die Ymmendonck [102v] voirts op deen zijde ende tusschen die gemijn strate aen dander zijde streckende van erffenisse Jans Roevers voirs. totten goede Moedels vander Donck
Item een stuck beemds geheiten dat Roeck [Roet] vij loepensaet erfs of daer omtrent begrijpende daerbij ontrent gelegen neven enen beemdt geheiten den Steenbroeck op deen zijde ende tusschen erffenisse Lambrechts vander Rijt op dander sijde streckende van erffenisse Henrics Rutten aen Jans Roevers lant voors.
Item hiertoe eenen beemdt geheitten Knaeps beempdt xv loepensaet erfs of daeromtrent begrijpende oic daeromtrent gelegen tusschen erffenisse geheiten Goessen beemdt totten voors. Janne die Roever behoorende dat gheen leen en is op deen zijde ende die gemeijnten geheijten die Herberge aen erffenisse Jans Roevers voors.
Item hiertoe enen beemdt geheiten dat Goerbroeck acht buenre beemds of daeromtrent begrijpende oic daerbij omtrent gelegen tusschen erffenisse Willems van Haren soen wilneer Willems van Haren op deen zijde ende der erffenisse geheijten die Koempade Jans Roevers voors. op dander zijde streckende vander gemeijnten totter erffenisse Moedels vanden Donck
In welcke iij stucken beemde dat Roet die Knoops beemdt ende dat Goerbroeck lestgenoemdt Willem die Roever voirs. dat dat een dordendele hebbende is
Item noch hiertoe een stuck beemdt geheijten die Koijpade daeraen gelegen tweey buenre beemds of daer omtrent begrijpende gelegen neven erffenisse der erffgenamen willnere Aert Gielis ende sijnen [Ciij] kynde op deen zijde ende tusschen tGoerbroeck voirss. aen dander zijde streckende van erffenisse Jans Roevers voirschreven ter stede geheiten aen die Mijten
Item een stuck lants geheijten die Ravensnest v loepensaet lants of daeromtrent begrijpende daer Willem die Roever voors. tderdendele in hebbende is gelegen in de prochien van Haren voorschreven ter stede geheiten Belver neven erffenisse Aernts naturael soen wilner here Wouter van Beecke priesters aen deen zijde ende neven erffenisse Willems die Vos aen dander zijde streckende vander erffenisse Heijne Scheepers tot enen gemeynen wege aldaer
Item noch een stuck lands gelegen inder prochien ende stede voirschreven after die woeningen Herman Zijwen neven erffenisse Philips? Booden aen deen zijde ende erf erffenissen Herman Zijwen aen dander zijde ende metten enen eijnde streckende metten anderen eijnde aen erffenissen Lysbeth Willems ende hueren kijnderen
Item noch hiertoe die wananden inden prochien ende dorpen van Oesterwijck van Haren van Helvoirt ende van Essche nae inhout ende begrijp sijnre brieve sijnen ouderen voer ende hem nae daer aff gegeven ende verleent streckende totter heerlicheit van Bocxstel ende van daer totter heerlicheit van Oirschot ende totter heerlicheit van Ghestel tot mijnre vrouwen van Hoighstraten behorende ende voirt tot Tyelborch ter Swartrijt ende voort totten paelsteden van Venloen ende van daer totter gemynten van Kuijck ende voort tot Vueght toe [103v]
Item noch hiertoe die visscherien behierende totten voors. goeden geheiten ten Nemerlaer welcke voorschreven visscherie aengaet vander molen ter Borch tot Oesterwijck ende totter sluijsen toe Lutsel
Item vut den voorschreven leengoeden en ghiltmen nijet ende Jan die Roever tvors. ende sijns ouders en hebben daer gheen goede vut vercocht noch commer daerop gemaict vutgenomen tgedeelt Willems Roevers voers. vanden erffenisse voerschr. gelijck voorschreven is dairaf hij man is Jans Roevers sijns brueders voorschreven in kennisse der waerheit soe hebbe ic Jan die Roever voers. mijnre segel hieronder doen drucken op den xxvij dach in meije int jaer ons heeren xiiijC ende xL

Ciiij sd_Cj
{Hilwaeren Beke}
1440 - Denombrementen, 104r (101r)
Dit sijn die leengoede die ic Aernt van Vorsselaer te leene houde van mijner gened. heere den Hertoge van Brabant etc.
In den IJersten een derdendele van eenre corenthiende gelegen inden dorpe van Hilverenbeke dair die canoniken van Hilverenbeke hebben dat ander derdendele ende dat derde derdendeel plach te hebben Willem van Roede ende dit gheet omme alle jare tusschen die canonicken ende Willem van Roede ende mij ende mijn deel ghilt alle jaer vijfftich off tsestich mudde corenwys wijlen meer bij willen mijn ende daer geve ick alle jaer af mijnen susteren viij mudde coren
Item soe houde ic Aernt voors. die cleijn thiende bijnnen den selven dorpe ende die ghilt alle jaer iiij clinckarde lutter min of meer
[geen ondertekening en datum]

[106v] sd_Cij
1440 - Denombrementen, 106v (102r)
Hiernae volgen alsulcken goede als ic Jan vander Bekerdijck houde te leene van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant liggende inde prochie van Hilvarenbeke
In den ijersten enen beemdt houdende vi dachwan.. beemds gelegen tusschen ... [enz.]
[107v] sd_103v xxix dage in meye int jaer ons heeren duijsent iiijC ende xL

Cviij sd_103v
1440 - Denombrementen, 108r (103v)
Hierna volgen alsulcken goede als ic Geertruijdt van Arendonck Henrics dochter te leene houdende van mijnen gen. heere den hertoge van Brabant inde prochie van Hilvarenbeke
Te weten een stuck lants inde prochie van Hilvarenbeke gelegen groot een lopendaet neven ... [enz.]
om sd_in oerconden der waerheit soe heb ic Henric Deenen als man ende mombour der voors. Geertruyden mijnen propren segel hierop gedrucht opten lesten dach van meije xiiijC xL jaer

1440 - Denombrementen, 108r (103v)
Hiernae volght alsulcken goet als Peter vanden Leenpoele te leene houdt van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant
Te weten een mudde roggen bosschen maten op tvierendele van der ouder thienden tot Gorp inde prochie van Beke gelegen ... [enz.]
opten xxvden dach van meije xiiijC xL jaer
[enz. nog meer Hilvarenbeek]

Cxxix sd_Cxxix
{Gheestele Tilbourch Entschit}

1440 - Denombrementen, 129r (129r)
Dit is die grootte ende overgeven dat ick Johanne vander Leck vrouwe van Heeswijck van Dijnter ende van Asten soe den hogeboren vermogen prince ende gened. heere den hertoge van Bourgondien ende van Brabant ende van mijnen goeden ende heerlicheiden der dorpen van Hoeswijck van Dijnter van Ghestel ende van Asten met hueren toebehoirten die ick houdende ben te leene van den selven mijnen gened. heere als hertoge van Brabant ten Brabantschen rechte na inhout van sekeren brieven die ic daer af hebbe, protesterende ende oitmoedelijc biddende mijnen gened. heere voors. mits dien dat ic die gelegentheit daer af nijet wael en weet noch mij alsoo condich en is als mij wael behoeven soude bij alsoo dat ic nu nyet te veel of te luttel overgave in enigen saken ende dat hier namaels anders bevonden worde metter waerheit dat ick dat beteren mach alsoo dat behooren sal sonder daer af te nuegen begrype te staen
Item tdorp van Ghestele metter hoger heerlicheit middel ende leege gelegen metter eenre zijden aen die gemeijnte van Tilborch metter andere aen tdorp van Oirschot commen metten enen eynde aen die vriheit van Oisterwijck ende metten anderen aen die dorpe van HIlvarenbeke metter heerlicheit van enen schouteth ende vorster met vij schepen aldaer te setten ende te ontsetten als des behoeff ende metten mannen van leene dairtoebehoorende welcke voors. hoegen heerlicheit ic houde alleene pansgewijse ende beleent die mijnen gened. heere toebehoirt soo wanner hem des belieff gelijck brieve daer af gemaict dat claerlic inhouden ende begrijpen
Item die gemeijnte ende moere metten chijnse ende visscherien dair toebehoorende inden selven dorpe gelegen welcke voirs. gemeijnte ic een deel daeraf vutgegeven hebbe gelijck ic dat dien mach na inhout van sekeren brieven die ick daeraf hebbe van mijns gened. heeren vorvorders
Item alle broeken ende forfaijten hetzij van [129v] luu..? tottertijt toe dat mijnen gened. heere mij die hoge heerlicheit afgequitt heeft of van liden in wat manieren dat die gevallen mogen binnen der voors. dorpe ende voirt alle andere heerlicheyde ende goede gelijck die inden selven dorpe zijn gelegen met allen huerentoebehoirten nae vutwoisen mijne brieve die ic daeraf hebbe van mijnen gened. heere voors.
Item behoirt hier noch toe die thiende inden voors. dorpe gelegen ende is dese heerlicheit van Ghestel met hueren toebehoirten ombecommert ende onbelast
Ende anders en sijn alle dese voors. goede ende heerlicheiden niet becommert noch belast dan voors. steet
In orconde mijns segels hierop gedruct opter xxixten dach july xiiijC Lx jaer

Cxxx sd_130v
1440 - Denombrementen, 130r (130v)
Dit sijn alsulcken leengoede als ic Jan van Brecht houdende ben te leene vanden hogeboren ende vermoegenden heeren prince mijnen gened. heeren den hertoge van Bouhougieneth? in sinen lande van Brabant
Inden yersten een thiende tot Ghestel gelegen die weerdt is alle jaer nae mijn beste omtrent hondert mudden roggen maten der stadt vanden Bosch somwijlen meer somwijlen min
Item die smaelthiende aldaer jaerlics weert sijnde omtrent ix peters ende thien steene vlas somtijts meer somteyts min
item noch aldaer die lammerthiende ende die beijthiende die vo? welcke siaers weert synt samen omtrint vi peters deen jaer meer ende dander jaer min welcke voors. thienden gelegen sijn tusschen die palen ende leengenoeten hiernae verclaert te weten die Thiende over dwater beginnende aenden voerdijck ende die brugge streckende langs neven die beemde alair metter eenre zijden ende voert mitter andere sijden ende oic metten eenen eijnde totter gemeijnten toebehoerende wijlen Henric Henrics vander Leck commende metten anderen eynde totten geschede van Oesterwijck ende die thiende geheiten dien dat Kerckeijnde beginnende aende de hove toebehoorende den heiligen geest vanden Bossch streckende voirt aen totter hoeven toe des gasthuys vanden Bosch ende van dair voirt totter gemeynten toe wijlen toebehoorende Henric Henrics vande Leck geheiten die gemeijnte van Heysen ende soe voirt streckende neven die voors. gemeijnte totten geschede toe van Oisterwijck behoudelic der thienden die de kercke van Ghestel liggende heeft bynnen den reengenoten voorschreven geheiten Schildershoeve ende noch een stucxken oft twee die die persoon vande kercken van ouden voortijts heeft plegen te verthienden die tot mijne voors. thienden niet en behoren ende buyten den voorschreven reengenoten hebbe ic Jan [130v] voors. noch liggende een lintel thienden int? byekopt toebehoorende der thienden voos. ende tot desen voors. thienden behoiren noch xi oude vranckycsche schilde die Jan van Brecht mijnen oudervader cochte tegen Henric voors. op die gruijte van Oesterwijck beset ende veronderpant Ende dese voors. goede en sijn nyet becommert anders dan dat mijne moeder huer tocht daeraen behoudt gaer leven lanck duerende ende tgedeelte dat mijn brueder daer vut schildig is nae den lantrechten in orconden der waerheit hebbe ic Jan voorschreven mijnen propren segel hierop gedruct xvi dage in meije xiiijC xL jaer

Cxxxi sd_131v
1440 - Denombrementen, 131r (131v)
Hiernae volgen alsulcken goede als Geertruijt Herman Bruystens dochter met Aernde van Beeke hoeren man ende momboir te leene houdt van mijnen gened. here den hertoge van Brabant
Inden ijersten enen garshoff van x loepensaet tot Enschit inde prochie van Tielborch gelegen neven Matheus Jan Lauwerus erve aen deen sijde ende Willem Ghijben ende Gheert Witten erve aen die ander sijde
Item iij loepensaet daeraen gelegen neven Aernt Jan Maes soen ende Jan die Grote erve aen deen sijde ende den gemeynen wech aen dandere
Item een stuck van viij loependaet neven Gheert Wytten erve aen deen zijde ende die gemeyn straet aldaer aen dander zijde
Item 1 ½ loependaet lands neven Gheert Annen erve aen deen zijde ende die gemeyne strate aldaer aen die ander zijde
Item noch vi loependaet lands neven Wouters erve vanden Wyel aen deen zijde ende een waterlate aldaer aen dander zijde
Item een stuck van drie loepensaet lands neven erve Jans die Groot aen deen sijde ende Jacobs van Maerle aen die ander zijde
Item ij loepensaet gelegen neven Jans Byen erve aen deen zijde ende eenen waterlaet aen dander
Item een stuck lants van iij loepensaet neven Gherit Weyten erve deen zijde ende jan die Bye aen dander [131v]
Item een stuck van iiij loepensaet lands neven erve Jans Dycbye aen deen zijde ende den gemeijnen wech aen dander
Item een stuck van xvi loepensaet neven erve Jans vanden Goer Jan Agneeten ende Jan Vrancken aen deen zijde ende den gemeynen wech aldaer aen dander
Item ij loependaet lands neven Willem Godents wijffs erve aen deen zijde ende Jans die Bie aen dander
Somme iij ½ mudsaet ende v ½ loepensaets
ende dese voorschreven goede en sijn egeensints becommert noch belast In orconden mijns Aernts segel voerschreven hier op gedruct opten xxiden dach van meye xiiijC ende xL jaer

Cxxxij [leeg]

[132v] sd_132v
1440 - Denombrementen, 132v (132v)
Jan Back Berthouts soen van Tylborch man van leene ons gened. heren sHertogen hertogen Philips van Bourgondien van Brabant ende allen den ghenen die dit oepen placcaet sullen sien of hooren lesen gruete in onsen heer met kenisse der waerheit dat ic Jan Back voors. een leen geheiten tgoet teyntoven metter toebehoorten in heyden in weyden ende in ackerlande samen negen mudsaet luttel min of meer gelegen met eenre zijden suydwaert beneven erffenisse Eelkens Wevers ende metter andere zijden noortwaert aen die gemeijn strate aldaer
Item noch daertoe vier mudsaet lands aen tBroeck gelegen metter sijden westwaert aenden gemeijnen wech die over Bacsdijck te Beeck waert ende wederomme van dair te Tylborch waert gaet ende metten anderen sijden oestwaert bij erffenisse Henric Luijten kynderen
Item noch daertoe een thiendeken tot Goerpe gelegen van enen muddecop? luttel mijn off meer
Ende is tvoirschreven leene vrij onbecommert van allen lasten sonder den dienst ons gened. heren voirs. ende helt vanden selven onsen gened. heere ontfangen manscape hulde ende eede daeraf gedaen gelijck dat gewoenlick sd_Cxxxiij is te geschieden in orconden der waerheit heb ic Jan Back voirs. mijnen propren segel desen opden placcaet bynnen op gedruct gegeven int jaer ons heren xiiijC ende xL opten viijden dach van julio

Cxxxiij
1440 - Denombrementen, 133r (133r)
Hiernae volgen alsulcken goede als Jan Sampsoen te leene houdt van mijnen genedigen heer den hertoge van Brabant
Te weten een erfcijns van iiij gulden dobbel braban. mottoen ij rijnsch gulden voer elken mottoen gerekent alle jaer op sente Gertruijden dach inden meerte verschijnende op ende vut eenre watermoelen geheiten slachmoelen metten rechten daertoe behoorende ende vut enen huijse ende hove met haeren toebehoerten daerneven gelegen alinde prochie van Oesterwijck ter stede geheiten Huekelem
Die welcke moelen huijs ende hoff toebehoerende is Maes Buckinc ende sijn ombecommert sonder enegen commer ende des toerconden heb ick gebeden Dyrck den Borchgreve mijnen neve dat hij sijnen segel bij gebreke vanden mijnen hierop drucken woude dwelck sd_133v ic Dyrck voirschreven geerne gedaen hebbe opten xxien dach van meye int jaer anno xiiijC ende viertich

[133v] {deze aantekening ontbreekt in 547}
Geertruyt van Aseldonc
[in de marge, verder niets]

Cxxxiiij [leeg]

[134v]
1440 - Denombrementen, 134v (134v)
Dit sijn alsulcken leengoede als Jan Bruyscens soen wilneer Jan Laureijns houdende is in leenen van onsen genedigen heer den hertoge van Bourgondien van Lotheringen ende van Brabant
Inden yersten huijsinge ende hovingen metten graven daertoe behoorende geheijten tgoet ten Dijck gelegen inder prochien van Ensschit daer Jan Bruijscens voors. nutertijt woonechtich is anderhalf buenre erfs of daer omtrent begrijpende tusschen die gemeijne strate aen deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen den beempden totten voors. goeden behorende op dander sijde
Item enen beempt gelegen inder prochien voers. neven den dijck aldaer drie buenre erfs of daer omtrent begrijpende tusschen enen beempt geheiten den Legen Schaet die welcke Willem Block vanden voorschreven Janne Bruijscens voort te leene houdende is aen deen zijde ende den dijck voerschreven aen dander side streckende metten enen eynde aen tvoors. huijs ende metten anderen eynde aen dat watergeheiten die Aa tsamen metten visscherien alsoe verre als tvoorschreven goet geheiten den Dijcke langs der Aa voerschreven streckende is
Item een stuck beemds geheiten tGoer twee buenren ende een dachmale of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien voirs tusschen enen beempt oic geheiten tGoer die Willem Block vanden selven Janne Bruijscens oic te leene houdende is aen deen zijde ende tusschen enen beempt oic geheiten tGoer der erffgenamen wijlen eer Mercelijs Wyten aen dander zijde streckende metten enen eynde aen eene weijde geheiten dBlock totten [Cxxxv] leengoeden behoerende ende metten anderen eijnde aen een stuck beempts dwelck Willem Block voors. vanden voors. Janne Bruijstens te leene houdende is
Item hiertoe een weijdevelt geheiten dBlock twee buenre of daeromtrent begrijpende gelegen ter stede voirschreven tusschen erffenissen geheiten die Goren aen deen zijde streckende metten enen eynde aen erffenisse Rutgers van Lyeshout ende mitten anderen eijnde aen erffenisse oic geheiten dBlock welck Willem Block voers. van Janne Bruijstens te leene houdende is
Item noch een stuck beempds geheiten den Hoegenschoet een buender ende een vierendeel buenders of daeromtrent begrijpende gelegen ter voors. stede neven erffenisse Henric van Etten op deen zijde ende der erffenisse geheiten den Legen Schoet op dander zijde streckende vande Aa totter erffenisse Wouters geheiten Back Gherit Neven soen
Item hiertoe ee stuck lants een halff buender lants of daeromtrent begrijpende gelegen inder prochien voirs. geheiten dye Dijcbraeck tusschen erffenissen Henrics Reyners Bontensoen aen deen zijde ende tusschen dat lant Willem Bacs voers. dat hij van Janne Bruijstens voors. te leene houdende is streckende metten enen eijnde westwaert aen erffenisse Willems Gheryt Wytensoen ende metten anderen eynde oestwaert aen die Harens gemeijnte [in het leenboek komen hier nog enkele percelen]
Item noch een halff loepensate lants geheiten den vuthoff inde voers. prochien gelegen neven erffenisse Willem Blocs op deen zijde ende metten [135v] enen eijnde streckende ende metten anderen eijnde aen die gemeijne strate
Item een stuck lands geheiten den Leenacker een buender ende ij loepensaet lants of daeromtrent begrijpende dwelck Jan van Hukelem vanden voors. Janne Bruijstens te leene houdende is gelegen inde prochien van Oesterwijck ter stede geheiten inde Hukelemsche acker tusschen erffenisse Mathijs Waelraven aen deen zijde ende tusschen erffenisse Mathijs voors. ende Alyten Katers ende huer kynderen op dander zijde streckende metten enen eynde aen die erffenisse Marcelys die Haende? ende metten anderen eynde aen ene gemeyne waterlaet aldaer
Item noch een stuck lants drie loepensaet lants of daeromtrent begrijpende dwelck Wouter geheiten Back Hubrecht Oebrechts soen van Janne voirs. houdende is gelegen inder prochien van Tyelborch ter stede geheiten inde Loevensche acker tusschen erffenisse der erffgenamen wijlen eer Vranck Poppen aen deen zijde ende tusschen erffenisse der erffgenamen wijlen eer Jans geheiten van Dordrecht aen dander zijde ende metten enen eynde
Ende dese voorschreven goede en sijn nyet becommert noch belast

sd_135v
Dit sijn alsulcken leengoeden als Willem geheiten van Langelair Bruijstens soen vande voors. Janne Bruijstens te leene houden plach ende die welcke Willem Block tegen den voorschreven Willem van Langelaer gecocht heeft ende daerinne gevesticht voer den voors. Janne Bruijstens als leenheer met vonnisse der mannen nae den leenrechten [Cxxxvi]
Inden ijrsten ij buenderen beemde of daer omtrent geheiten tgoet gelegen inder prochien van Ensschit tusschen den beempt van Bruijstens voirs. aen deen sijde ende tusschen erffenisse Claus van Aerle Ghijben soen van Aerle op dander zijde streckende metten enen eynde aen erffenisse Gherits geheiten Smyt Huben ende metten anderen eynde aen erffenisse geheiten dBlock den voorschreven leen toebehoorende
Item hiertoe een buenre beemds of daer omtrent daerbij gelegen neven erffenisse geheiten tgoet totten voorschreven Janne Bruijstens behoerende aen deen zijde ende metter andere zijden opten stroom geheiten die Aa streckende metten eenen eynde aen erffenisse Elisabetten weduwe wijlen eer Mecelys Wyten ende hoeren kynderen ende metten anderen eynde aen erffenisse Gheryt Smijt Huben voers.
Item noch drie buenre beemde een luttel min geheiten die Legenschoet gelegen inder prochien voerschreven ende metten eenre zijden neven eene beemdt geheiten den Hoegenschoet totten voors. leengoede behoorende ende metter andere sijden neven eenen beempt des voors Jan Bruijstens streckende vander Aa totter gemeyne strate
Item noch een stuck beemds geheiten den Hogen Schoet een buender ende een vierendele van enen buender of daeromtrent begrijpende daer af Jan Bruijstens voers. dat twederdele hebbende is gelegen inder prochien voerschreven streckende van erffenisse Wouter Bacx Gheryts neven soen [136v] totten stroem geheiten die Aa
Item hiertoe een buenre weijvelds of daeromtrent geheiten dBlock gelegen inder prochien voors. metter eenre zijden neven erffenisse geheiten tGoer ende metter andere sijden neven die Hukelomsch gemeijnte welck buender weydevelts wijlen oec Bruysten Jans soen in voirleden tijden in wasselingen vertierde alsoe dat een geheiten Lijsbeth Daems een mudde rogs daerop heysschende is met scepenenbrieven van Oisterwijck daer Jan Bruijsten als leenheer voorschreven nergens noch bij noch over en is geweest
Item een stuck lants inder voorschreven prochien van Ensschit geheiten die Dijckbraeck met enen weydeveldeken daeraen liggende tsamen houdende anderhalff buenre erfs of daeromtrent metter eenre sijden oestwaert neven erffenisse der erffgenamen wilen eer Mercelijs vanden Hoeve ende voert alom ende tom neven die gemeijn strate
Item noch een stuck lands geheiten den Dorenbosch vijff loepensaet lands oft daeromtrent begrijpende gelegen inder voorschreven prochien metter eenre sijden neven erffenisse der erffgenamen wijlen eer Mercelis vanden Hoevel ende metter ander sijden neven die erfenisse Willem Bocks voirschreven streckende vander erffenisse Wouters vanden Wyel totter erffenisse geheiten der Vuchof tot desen voirschreven leengoiden behorende
Item noch een stuck erfs oic geheiten de Dijcbraeck daer Jan Bruijstens voirs. dat wederdele [Cxxxvij] af hebbende is een halff buenre erfs of daeromtrent begrijpende gelegen inder prochien voorschreven metter eenre sijden neven erffenisse Willems Gherijt Wytensoens ende metter andere sijden neven erffenisse Jan Bruijstens voerschreven streckende vander erffenisse Willem Gherijt Wytensoens voerschreven totter Harenscher gemeijnten
Welck stuck erfs geheiten die Dijckbraeck lest genoemt Bruijsten soen wilen eer Bruijsten Jans soen inder tyt doen hij dat voorschreven leengoet hebbende was ende man daeraf was tot enen erfpacht vutgaf in schepenenbrieve van Oesterwijck enen geheiten Henric Reyners Bonten soen voer enen erflicken pacht van enen mudde roggen der mate van Oisterwijck te geven ende ete betalen alle jaer erffelic op onser Vrouwendach lychtmisse ende des soo gaf Henric Reyners sBonten soen voerschreven den voorschreven Bruijsten Bruijstens soen toe een loepensaet lands inder voers. prochien biden voerschreven leengoiden gelegen
Welck mud rox erflics pachts metten loepensaet lants voirschreven Willem Block voirschreven totten voerschreven leengoeden hebbende ende besittende is als voer sijn leene met Jan Bruijstens als leenheere voirschreven ende heeft daer nergens bij noch over geweest daer dese pachtinge ende voirwaerden geschiet sijn tusschen Bruijsten ende Henrics Reyners sBonten soen voers.
Aldus groedt Jan Bruijstens voirschreven sijne leengoede die welcke hij selve besittende [137v] is gelijck die voerschreven staen ende schijt daerinne vut die ghene die leene van hem houdende sijn dats te weten huijsinge ende hovinge metten graven daertoe behoorende geheiten tgoet ten Dijck sijn aengedeijlt vanden stuck lants geheiten die Dijckbraeck ende hiertoe een halff loopensaet lants gelegen inden vuthoff getaxeert voer vi mudde rocx in jaergulden te verpachten
Item een alsulcken beemden ende weijden als tot den voorschreven leengoeden Jans Bruijstens behoorende sijn gelijck die metten reengenoeten voer genoempt staen getaxeert voer achtien rijnsgulden tsiaers metten visscherien vander Aa aen die voorschreven beemden liggende
Ende op dit voorschreven leengoet en heeft Jan Bruijstens voirschreven egenen commer gemaict in schepenbrieven of andersende oic en ghelt men daervut egeene jaerrenten vutgenomen dat Matheus des voirs. Jan Bruijstens brueder met geboege bruyck ende hantplicht anderhalf buender beemden vanden leengoeden Jan Bruijstens voirschreven
Item tvoerschreven stuck lands geheiten den leenacker dwelck Jan van Hukelem van Janne Bruijstens voirschreven in leene houdende is gelijck boven geschreven is getaxeert voer twee mudden rogx in jaergulden ende Jan van Hukelem voerschreven heeft op sijnen eedt genomen dat hij egenen commer daerop heeft [Cxxxviij] gemaict anders dan dat hij jaerlics verpacht heeft
Item tvoerschreven stuck van iij loepensade dwelck Wouter geheiten Back Hubrecht Oebrechts soen vanden voorschreven Janne Bruijstens in leene houdende is gelijck bovengescreven is getaxeert is in jaerlick pachtingen voer twelff loepen rox
Item alsulcken land als Willem Block voirs. van Janne Bruystens voirs. in leene houdende is als boven is gescreven in groetten ende reengeoeten getaxeert op sijnen eedt voer mudde rox jaergulden in jaerlicken pachte
Item alsulcken beemde ende tweijvelt als Willem Block van Janne Bruijstens voerschreven in leene houdende is in groetten ende reengenoeten boven geschreven getaxeert oic op sijnen eedt voor xvij ½ rijnsgulden in jaerhueren alsoe verre als Lijsbeth Daems voirschreven metten schepenenbrieven van eenen mudden roggen op dat weijvelt geheiten dBlock voerschreven niet boort ende boe ?
Ende oft sake waere dat Willem Block voirs. Lijsbeten Daems voirschreven betalinge doen moeste vanden mudde rocx voerschreven naebegrijpe van huer scepenbrieve van Oesterwijck soe taxeert hij die voorschreven beemde metten weijvelde voerschreven op xv ½ rijnsgulden
Item op dese voorschreven beemde heeft Willem van Langelaer Bruijstens soen voers. indertijt doen hijdit voorschreven leene in handen hadde vercocht xxiiij pond paijements jairlick renten renten Claes Colen in scepen brieven vanden Bosch tot twee termijnen tsiaerts te betalen
Welcke jaer rente van xxiiij ponde paijm. voerschreven Claes Cole voorschreven sijnre dochter heeft overgegeven met sulcker voorweerden vanden voirschreven Willem van Langelaer bededygt ? soe wanneer Claes Colen dochter voorschreven van leven ter doodt sal wesen commen dat alsdan die voors. beemde quyt selen wesen vander selver jairgulden van xxiiij pond payements
Ende hieraff heeft Jan Bruijstens als leeneheere voor schreven nergens bij geweest noch consent daertoe gegeven ende anders en weet Willem Block voir schreven egenen commer of onraid vut desen voorschreven leengoeden gaende ofte vergelden van gelijck boven verclaert is ende Willem Block voorschreven noempt dat op sijnen eedt dien hij Janne Bruijstens als leen heere daertoe afgedaen heeft
In kennissen der waerheit soe heeft Willem geheiten Kepken van Nulant ende scouteth nu ter tyt tot Oesterwijck voerden voorschreven Janne Bruijstens die egenen segel en heeft sijnen propren segel hierop gedruct opten sevenentwintichsten dach der maent [Cxxxix] van meije int jaer ons Heeren duijsent vierhondert ende viertich

[139v] sd_Cxxxix
1440 - Denombrementen, 139v (139r)
Hiernae volgen alsulcken goede als Aert Aernts Bontensoen van Ensschit diemen heet van Weijberch te leene houdt van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant
In den IJersten een stuck lants geheiten Bautsvenne begrijpende ix loepensaet lands of dair omtrent inde prochie van Haren ter stede geheiten in die acker van Haeren tusschen erve Aernts vanden Hove op deen sijde ende ende tusschen den gemeijnen wech die ten Bosch waert gaet die daer door gaet aen dander sijde streckende metten enen eynde westwaert aen enen waterlaet aldaer ende metten anderen eynde aen erve der erffgenamen wilneer Peter Wouters Poijnenborchs soen ende dit een leen op hem selven daeraf die voorschreven Aernt te boeck steet

Item een stuck lants geheiten dlant vi loepensaet lants of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien van Ensschit tusschen erve Claus Ghijben soen van Aerle op deen zijde ende tusschen erve des voirs. Aernts van Weyberch op dander zijde streckende vanden erve Denijs geheiten die Lije totter straten toe aen die Harenssche gemeijnte
Item noch een stuck lants geheiten die Zeghemans acker iiij loepensaet of daer omtrent begrijpende gelegen inde voorschreven prochie van Ensschot ter stede geheiten in de gemeyne acker aldair tusschen erve Claes Ghijben soen van Aerle op beyden siden aenliggende streckende vande gemeynen berckwech tot erve der erfgenamen wilner Willem Oerlmans [CxL]
Item noch een loepensaet lands oft daeromtrent achter woeningen Wytmans Willem Heynen soen gelegen inder prochien van Ensschit tusschen erve der erffgenamen wilen Willem Oerlmans op deen zijde ende tusschen der kerckenland van Ensschit op dander zijde
Item noch een loopensaet lands of daeromtrent geheiten den driehornick gelegen inder voorscreven prochien van Ensschit tusschen erve Claes van Aerle Ghijben soen voorschreven op deen zijde ende metten enen eijnde ende metten andere sijden neven die gemeijnte van Haren
Ende van desen doet mij ongebruijck Claes van Aerle Ghijben soen ende wilt seggen dat erve is ende mij nyet toe en behoirt
Item noch een stucxken lands gelegen inder voorschreven prochien van Ensschit agter erffenisse Matheeus Jans soens streckende vanden voorschreven erve totter gemeijnen wech toe aldaer achter vutgaende
dwelcke stucxken lands Gheerit geheiten Wijten doude wilt seggen dat sijne erve is ende doet mij daeraf ongebruijck
Item Henrick geheiten die Bont Wouters soen is houdende van mij te leene een buenre erfs of daer omtrent metter tijmmeringen daerop staende gelegen inder voorschreven prochien van Ensschit tusschen erve Willems soens Gherijts Wyten op deen zijde ende metten anderen sijde ende met enen eynde [140v] aen erve geheiten die Harensche gemeijnte streckende metten enen eijnde aen die erve Henric Bonten voirs.
Item heeft Aernt van Weijberch voirgen. noch een loepensaet lands of daer intrent gelegen inder voerschreven prochien van Ensschit voer sijne hoffstadt daer die selve Aernt nu woent
Ende sijn alle dese voorschreven goede onbecommert in orconden mijns segels hierop gedruct xxvij dage in meye int jaer ons heeren xiiijC ende viertich

CLij sd_153v
1440 - Denombrementen, 152r (153v)
Eerwerdige lieve heer stadthouder mijns gened. heer van Bourgondien ende van Brabant van sijnen leenen in sijnen lande van Brabant
Ditsijn alsulcke goede als ic Herman Jacob Pauwels soens soen van mijnen genedigen heer van Bourgoignen ende van Brabant voers. in leene houdende ben
Inden ijersten een goet gelegen inder prochien van Essche geheiten Bruijnschot met sijnen toebehoirten
Te wetene een huijs ende hof met sijnen tymeringen begrijpende tsamen omtrent iiij loepensaet vouweecs? lands ende een heijvelt metten houtwas daerop wassende ende drie scaren weyen aen een gelegen tusschen die gemeijnte van Bucstil ende van Essche aen een zijde ende erve Henrick Roden ende mij Hermans voors. aen dander zijde streckende metten enen eynde aen erve Peters van Oirle ende Boegmans
Item enen acker geheiten dat Rot begrijpende omtrent vi loepensaet lants tusschen erve Jans van Berge gelegen op deen zijde ende erve Pauwels Jacob Pauwels soen soens aen dander sijde streckende metten enen eynde aen die weyde voors.
Item noch aldaer int Rot omtrent v loependaet lands gelegen tisschen erve Pauwels voirs. aen deen zijde ende die gemeynte aen dander zijde streckende metten enen eynde aen die weyde voers.
Item enen acker geheiten die Meggel begrijpende omtrent vi loependaet streckende metten enen eynde [152v] op den erve Henric Roije ende voort alom aen erve Mergriete weduwe wilner Jacob Pauwels soen
Item enen acker geheiten inden comt begrijpende omtrent twee loependaet lants gelegen alom inder erve Mergriete voorschreven
Item inden Verrenhof omtrent ij loepensaet lands gelegen tusschen erve Henrics Keijts deen sijde ende Jans vande Voort aen dander sijde streckende van den erve Henric Kreijts voirschreven tot erve Aleyten van Beerse
Item in Visscher ecker een loepensaet gelegen alom inden erve Pauwels Jacob Pauwels soens soen voors.
Item after die kerck van Essche een loepensaet lants gelegen tusschen erve Elyaes Hubrecht Laureijns soens soen aen deen zijde ende Mergriete weduwe wilneer Jacob Pauwels soons soen voors. aen dander
Item bij der kercke voirs. iiij loepensaet lants gelegen tusschen erve Aleyten van Beerse voirs. aen deen zijde ende Willem vander Voort aen dander
Item in die Gheermansbock omtrent ij loepensaet lants gelegen tusschen erve Mergrieten voirs. aen deen zijde ende Ghijsbrechts Wautgers soen aen dander zijde
Item een halff loepensaet lands geheiten dat Poelken gelegen tusschen erve Willems vander Voort aen deen zijde ende Peter Abensoen aen dander zijde
Item noch een schaerweyden gelegen inde [CLiij] Strobbelbeempt tusschen erve Mergrieten voors. op die een zijde ende een eynde ende voirt aen die gemeyn strate
Item vier dachmate hoybeemdts gelegen inden Langbeemt tusschen erve Mergrieten voors. aen deen sijde ende den stroom geheiten die Aa aen dander sijde streckende vanden erve Ghijsbrechts Weijten soen totten stroome voirs.
Item noch drie dachmate hoijbeemds geheiten die Wert gelegen tusschen erve Jan Rutten soen ende meer andere gebueren deen zijde ende Willem Huben met meer andere gebueren aen dandere zijde streckende metten enen eynde aen Willem Dickbiers Henrics soen
Welck goet samen weert wesen mach omtrent xviij mudde roggen bosscher maten
Item xiij pond boschs paijments welcke xiiij pond gemaict sijn met scepenbrieven vanden Bosch over xC jaer ende meer van enen ecker gelegen inde prochien van Eerschot geheiten dat Roosche? land welcken acker Jan Zuetrics wilner hadde ende nu sijn brueder mer die xiiij pond tvoirs ende heeft daertoe tonderpande gesedt zess loopensaet lands inde voors. prochien van Oirschot gelegen geheiten Doerkens?ecker
Ende vut desen leengoet en geet geenen commer mijns wetens in orconden mijns propers segels hierop gedruct anno xiiijC ende xL opten xviijden dach van meye

[153v] sd_CLv
1440 - Denombrementen, 153v (155r)
Ic Willem van tHuyfsteze houde in leene van onsen genedigen heere van Brabant die thiende hiernae beschreven te weten die Thiende gelegen inde prochie van Essche daer die persoen van Esch den derden scoef af voert daer mijn deel weert mach sijn ij mudde rogs jairlics gelegen over die Essche brugge totter Helvoertscher strate toe streckende vander Helvoirtscher straten totter thienden toe van Vucht
Ende hieren gaet ghenen commer vut in orconden mijns segels hierop gedruct opten xxden dach van meye int jaer ons heeren duysent iiijC ende xL

Gherrit? van Brakel quer.. {deze aantekening ontbreekt in 547}
Oisterwijck Berckel
CLiiij sd_155v
1440 - Denombrementen, 154r (155v)
Aernt van Broechoven soen wilen Willems van Broechoven van Tijelborch gehoirsaem ende onderdanich den brieven van bevelen ons genedigh here van Brabant als man (ende) van leene desselffs mijns genedichs here doe cont enen yegelijcken die desen brief sullen sien oft hooren lesen dat ic hebbe ende besitte een leene van vier ende twintich buenderen lands gelegen inde prochie van Oesterwijck ter stede geheiten dat Clappend Scoer in Udenhout beneven die erffenissse Hubrechts Wijten oistwaert ende aen die gemeynte geheiten tZant westwaert
Item noch iiij mergen broecs gelegen tot Wailwijck streckende metter eenre sijden aen Lambrecht Myllinck ende aen dander aen Jacobs vander Dunen erffenisse ende metten enen eynde aende hoijgrave ende metten anderen eynde aen den coedijck ende liggen die vier mergen broecs inden water soe datter egeen bate noch profyt af en compt ten weer datmen daer naemaels dijckte
Die welcke Jan geheiten Denijs soen wonende tot Baerdwijck van mij te leene heeft manscap hulde ende ede daeraf gedaen
Item die voirschreven xxiiij buenre sijn onbecommert vutgenomen viij oude grote diemen onsen gened. heere van Brabant over menich jaer daer vut gegouden heeft
Ende welcke leene voirs. ic ontfangen hebbe van wijlen hertogen Janne ende Philips van Brabant saliger gedachten manscap hulde ende eede gedaen gelyc ic nutertijt tselve ontfangen hebbe van onsen genedigen heere van Brabant nae inhouds des leenboecs totten welcken ic mij altoes referer ende overgeve in oirconden der waerheit [154v] hebbe ic Aernt van Broechoven voors. mijnen propren segel desen brieve bynnen opgedruct int jaer ons heeren duijsent vier hondert ende viertich opten xxviden dach der maent van meije

CLv sd_156v
1440 - Denombrementen, 155r (156v)
Dit sijn die goede die ick Gherit van Beke sd_Bercke te leene houdende ben van onsenen gened. heere van Bourg. ende van Brabant
Inden yersten die Gruijte van Oesterwijck metten dorpen daer toebehoorende te wetene Haren Belveren Udenhout Ensschit essche Berkel ende Helvoirt ende thuijs geheiten Wijdenbergh omgraven metter visscherijen streckende vander bruggen vanden gemeijnen dijck aldaer al totter watermolen toe geheiten ter Borch inde prochie van Oisterwijck voorschreven met enen wouwenbroeck eendele lands ende beemden daer ruerens aenliggende tsamen begrijpende tusschen v of vi buenderen of daer omtrent
Ende een goet van twee hoeven lands gelegen tot Herenthout int mergreeffchap van Antwerpen behorende totter gruijten van Oisterwijck voerschreven ende met een deele manne daer vut gesproeten daeraf die cedulen besegelt hierinne besloten syn gelyck zij mij die overgesonden hebben
Item vut der gruijten voors. gelde ick Ghere voers. jairlics xviij oude ijnsgelsche nobele lijftochts Katelijnen ende Mergrieten Braens gesusteren natuerlicke kynderen here Peters Braens wijlnere canonick tot sente Goedilen te Bruessel tot hueren leven alsoe lange als zij beyde of die een van hen beyden sullen leven ende opter stadt wissel van Bruessel voors. te betalen tot twee termijnen verschijnende deen helichte te halff meerte ende dander helft te halff september
Item noch gelde ic Gherit voorschreven vut der gruijten voirschreven xi oude vranckrijcsche schilde erffel. Janne van Brecht Goderts soen die welcke verschijnen altijt tSente Remeijssmisse confessoris etc. [155v]
Item worteren? ben ic Gherit voirs. noch houdende te leene van mijnen gened. heere voirs. enen chijns geheiten Noirkensleen te wetene van v pond siaers goets gelts den ouden grood? voer xvi d.
Item noch iiij pond siaers den ouden gro. voer xij d. tot Oesterwijck
Item xv sch? payments siaers
Item xxv loepensaet lands after Oesterwijck
Item xxiij hoenre siaers
Item dat dordendele vander thienden geheijten vyantland te Haren van welcken dordele Gherit voors. nijet meer geboren ? noch gecrijgen en mach dan twee mudde rogs te weten xx loepen vut der grot. thienden te Haren die den abt van Tongerloe toebehoirt ende xij loepen vut der cleijne die den pastoir aldaer diewelcke tsamen wael gelden siaers anderhalff hondert mudde rogs meer oft mijn nae gelegentheyt des tijts in welck. dijnge? getugenisse is Gherit voirschreven hebbe mijnen segel hierop gedruct gegeven xxiij dage in julio int jaer xiiijC ende xL

CLvi sd_157v
1440 - Denombrementen, 156r (157v)
Dit is alsulcken goet als ic Hubrecht Elyaes Hubrechts soen te leene houde van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant
Te wetene een thiende van eenen halven mudsaet lands tot Berkel inde prochie van Oisterwijck gelegen tusschen erffenisse Henric Coenincs erve aen dander streckende metten enen eynde aen die gemeijn strate ene metten anderen aen Jan Aernts soens soen Mischoff [nuschoff?]
Ende hiertoe hoirt noch enen erfchijns van xij hoenre alle jaer vallende te kersmisse opt voors. halff mudsaets lants beset ende verschijnst
Ende vut desen voors. goeden en gaet eghenen commer in orconden mijns segels voirs hier op gedruct opten xiijden dach van meije int jaer ons heren duijsent iiijC ende viertich

Nota int boeck steet Ghijsbrecht Berthens

[156v leeg]

CLvij sd_CLviij
1440 - Denombrementen, 157r (158r)
Dit is alsulcken leene als Lijsbeth van Malois ontfangen heeft van mijnen gened. heere den hertoge van Bourg.nen van Lotrijck van Brabant etc. daeraf dat ic Jan van Oestvorst die jonge man ben mijns gened. here als voorgange des voirs Lijsbeth.
In den ijersten tgoet van Blomeschot met allen sijnre toebehoirten gelijck alst gelegen is bynnen der prochien van Wechel metten manscapen ende bedrive van Mannen van leen daertoe behorende gelijck ende in alle der manieren als mijns genedichs heren leenboeck dat begrepen mach hebben

Gheert Thijs van Pulle is man Lijsbeths van Malois voirs. van enen vollen leene dats te weten vanden goede van Blomescot met huijse ende hove ende metten goeden hiernae bescreven
Inden ijersten iij buenre lands
Item noch een heije ende een eeusel daeraen gelegen
Item ... [enz. ook o.a. binnen prochien van Vosseleer en eenen laethof van 40 laten, alsook:]
CLix sd_CLxj
Item noch is desen voorschreven leene toebehoerende xxx oude groten gelegen bynnen der prochien van Oesterwijck die welcke xxx sch? voers. Lijsbeth voirts heffende is op dese personen hiernae beschreven
In den ijersten Roloefs kynder van Oekel van enen buender lands in Udenhout gelegen ij oude gro. ende 2 d?
tCloester vander Cammeren van hoeren goede te Giersberge gelegen iij sch? oude gro.
Rijckaert Borchgrave van ix buenderen lants in Udenhout gelegen xviij oude gro.
Lambrecht Tyelmans Vetten soen van Lambrechts [159v] wegen vander Ryt van ij buenderen lants iiij oude gr. ende vde deel van 1der oude gro.
Jan van Gorken van Lambrechts wegen vander Rijt van anderhalven buender lants iij oude groten ende vde deel van 1der ouden gro.
Jan Priem Henric Priems soen van twee buenderen ende iij d.?
Deselve noch van enen halven buenre beempts gelegen int Gomelaer iij oude gro.
jouffr. Alyt Moedels Reyner Nallekens wijf was van hoeren hoven in Udenhout gelegen iij sch? vij ½ oude gro. ende iiij ½ d. chijns valent Lvi oude ende 1 ½ d. chijns
Jan Reijner Nollekens soen van sijnre hoven in Udenhout gelegen iiij sch? vij ½ d. oude gro. ende iiij ½ d. chijns valent tsamen Lvi oude gro. min 1 ½ d. chijns
Laureyns Vannijn Jan Willems soens soen van iiij buenderen in Udenhout gelegen vi oude gro.
jouffr. Morgriete Aert Houtappels dochter van vij buenderen gelegen biden Brant xiiij oude gr. ende iij d.
Gheert van Leydenberge van ij ½ buender in Udenhout gelegen iiij ½ ouden gro.
Alijt Laureys Henric Toyt Vannijns soens wijff van [CLx] twee buenderen beemps geheiten Alaerts beems vier oude gro.
Dieselve van enen buenre beemds int Gemelair gelegen iiij oude gr. ende iiij d.
Laureijs van Mijn Jan Willems soens soen van twee buenderen beemds geheiten Wouter Metten beempt vier oude gro.
Jan Hoericken van twee buedneren beemps gelegen inden Brant iiij oude gro.
Die van Tongerloe van hoeren goeden te Geersbergen gelegen xL oude gro.
Henric Heijne Aernts soen Henric Becker Henricx soen jouffr. vanden Bossche van hoeren goeden in Udenhout gelegen xviij oude gro. ende x d. chijns
Mergriet ende Agnese Lijsbetten dochteren vanden Velde van hoeren goeden aldaer gelegen xij ½ oude gro.
Jan Broecken dochter Yde Engelbe. ende Mechtelt vandenselven goeden aldaer gelegen vi oude gro. ende iiij d. chijns [160v]
Die Heijlige Geest ende onse Vrouwe van Oesterwijck van ix buenderen lands in Udenhout gelegen xviij oude gro.
Die Heijlige Geest vanden Bosch van twee buender beempds gelegen inden Brant iiij oude gro. ende v d. chijns
Jan Godevart Broecken soen van 1 ½ buen. lants in Udenhout gelegen iiij oude gro. ende iijde dele van 1en oude gro.
Jan van Oekel Jans soen van iij buenre beemts in Udenhout gelegen xiij oude gro. ende ij d.
Yde Engbrechts dochter vanden Eijnde van iiij buender beempds gelegen aen die Gomeleet strate xviij oude gro. ende ij d.
Item den voors. leene sijn noch toebehoorende iij manne van leene die welcke volleenet onder voors. Lijsbeten houdende sijn
Inden ijersten die houffr. van Langelaer is man van enen vollen leene dats te weten van eenre hoven lands gelegen in Udenhout bynnen der prochien [CLxi] van Oesterwijck ende hier af is man in huer stede Willem Langelaer
Gheerit Berwouts ende Merten Berwouts sijn oic mannen elc van hen beyden van vollen leenen dats te weten van eenre hoven lands in Udenhout gelegen neven die hove Willems van Langelaer bynnen der prochien van Oesterwijck ende die voors. hove is toebehoorende den twee personen voirts.
Ende vut desen voorschreven leenen en gaet egenen commer die voors. Lijsbeth oft hoer voorselen of ic daerop gemaict hebben alsoe verre als mij dat op desen tijt voerstaet
Ende van desen voorschreven twee leenen wilt die voors. Lijsbeth ende Ic Jan van Oestvorst voors. als man ende voorganger doen altijt mijnen lieven genedigen heere dat wij schuldich sijn te doen ende dienen gelijc als dat nae den brabantsche rechte behoren sal ende mijne ouders dat van ouden tijden geconstumeert hebben
Ende dit is alsoe verre als mij nu op desen tijt voerstaet
Ende off ic conste bemuden? egine? leenen off enige saken meer desen voors. twee leenen aengaende dat woude ic altijt als ic dat bevonde mijnen lieven gened. heere overbrengen ende hem daeraff doen dat ick schuldich waer te doen [161v]
Ende want ic van desen leenen voors. anders niet en weet dan voorschreven is soe heb ic Jan sd_163v van Oistvorst die jonge mijnen segel op dese cedule gedruct int jaer ons heren xiiijC ende xL opten iersten dach der maent van junio

1440 - Denombrementen, 161v (163v)
Ic jan van Wyflet houde te leene van mijnen gened. heere den hertoge van Bouregoignen ende van Brabant etc. tot Oesterwijck een stuck erfs groet omtrent vi buenre streckende metter eenre zijden oistwaert neven Lucas Zerijs erve geheiten Zwaenenberch metter andere zijden westwairt neven erve Jans van Katwijck zuytwaert langx neven die gemeynte ende dit erve ghilt des jaers in hueringen xx clinckarts

CLxij [leeg]
1440 - Denombrementen, 162v
Ic Goetscalck Roesmont kenne endelye ? dat ick houdende ben van mijnen gened. heere van Brabant gelegen tot Oesterwijck ter stede geheiten Ter Borch met eenre watermoelen ende olyemolen ende deshoifs land is gelegen in alderhande percelen gelijc hiernae bescreven steet
Item enen hoybeempt gelegen achter die molen begrijpt omtrent ij buender ende een weyde geheiten die Borch begrijpt omtrent een buenre
Item iij stucken lands geheiten die Vloet daer dat water vande molen sceet begrijpt omtrent iij buender
Item iij stucken lands metter huijsingen geheiten den Boenhoff inde Calverweije ende den bigaert dese iij stucken lands begrijpen omtrent een buenre
Item alle dese stucken lands voirs. liggen al in eenen plack ende sijn gelegen oistwaert Wange Arts kynderen ende Mergriet Maes Hessels dochter ende westwaert Gherit van Berck ende Jacob van Brakel ende suijdwaert Coel Feijtmans ende des Dekens broeck ende noirtwaert aen die Coestrate
Item een stuck corenlands ende den grafhof geheiten tGroet Geloect begrijpt samen omtrent vi sistersaet lants der maten van Bossche gelegen oistwaert aen Jan Stijnen soen ende aen Andries vander Heyden ende westwaert aen Jan die Becker ende aen Jan die Hertoge zuijdwaert den molenwech ende noortwaert Willem die Becker
Item den Steenacker begrijpt omtrent iiij sester [CLxiij bewogen foto] saet gelegen oestwaert neven Jacb Lipprechts ende westwaert aen Arnt vander Heijden ende suidtwaert aen Gherit Beck ende noordwaert aenden molenwech
Item tBusschelken enden den Sneppenscoet tsamen een zistersaet gelegen oestwaert aen Ghijs van Haren ende westwaert aen Heyn Loyen ende noordwaert aen Jacob Stijnen ende zuydwaert aenden Molenwech
Item een stuck lands begrijpt omtrent een sestersaet gelegen oistwaert aen Katelijnen vanden Eynde ende westwaert den Molenwech ende zuidwaert Heyn van Buyl ende noordwaert Jan Ghijben en fratren?
Item een loepensaet lants gelegen oostwaert aen Henric? van Beeck ende westwaert aen Jan die Becker ende suudwaert aen Jan Ghijben soen ende noortwaert aen den molenwech
Item ij sestersaet lands gelegen oistwaert aen Henrick van Beeck ende westwaert aen Willem van Beeck ende zuydwaert Jan die Becker ende noordwaert Heyl weduwe? vanden Eynde
Item een sestersaet gelegen oestwaert aen den wech ende westwaert aen Dyrck Nellen ende zuydwaert aen Jan van Catwijck ende noortwaert aen Gerit van Berck
Item den Eyckecker begrijpt omtrent iij sestersaet landt gelegen oestwaert aen me?trude Tuyts? ende westwaert aen Godert Butkens? ende zuidwaert aen Laureys vander Heijden ende noortwaert den wech
Item eenen chijns van xxiij oude gro. na d. ? [163v] vutwisen der ouder collen
Item Herman Noobaer? eenen erfpacht van iij sisteren ricx siaers vut enen sesersaet lands gelegen oistwaert aen sGasthuijs land ende westwaert aenden wech ende zuijdwaert Peter die Greve ende noortwaert Herman die Molner
Item een paer ouder zwanen die ic in dat water heb
Item ick en hebbe egenen commer op desen hoff gemaict mer men goudt daertevoren vut eer ic se cofte die tpercelen hier naebescreven
Willem van Houthem ende Henrick Loijen xLiiij pond viij st? bosch
Mertelys die Lu xxij pond
Item dese seggen dat hoer brieve begrijpen op die moelen tot Tol ende op die goede tot Enschot ende daer en weet gheen bescheijt af mer ic moet alle jaer den pacht betalen
Item noch Gheert van Berck ij pond vutte Vloet
Item den Gasthuijs vanden Bosch ij pond
Item onse vrouwe ten Bossche i ...?
Item die watermoelen costen mij alle jaer een groot goet te houden
Item soe neme ic Godscalc toirs. op mijnen eedt nae mijnen besten vijff zynnen dat alle dese pointen voirs. terechte gescreven sijn dit [CLxiiij] geschiede xij dage in julio int jaer ons heeren duysent iiijC ende xL in orconden dies soe heb ic Goedscalck voirs. mijnen segel hierop gedruckt

1440 - Denombrementen, 164r
Jan van Hukelem alias Spapensoen wilen Henric diemen hiet Jans Spapensoen gehoirsaem ende onderdanich den brieven van bevelen ons gened. heren van Brabant als leenman desselven heren doe cont enen iegelijcken die desen brief sullen sien oft hooren lesen dat ic hebbe ende besitte een leene geheiten die corenmoelen gelegen inder prochien van Oisterwijck ter stede geheiten Hukelem bijder erffenis Maes geheiten Buckins op die sijde westwaert ende metten dijcke ende sluijsen aen die gemeijnte van Hukelen oistwaert dwelck ic ontfangen hebbe vander edele hogeborenen vrouwen Jehanne hertoginne ende hoer naervolgers saliger gedachten hertogen van Brabant ende nu ter tijt vande voirg. onsen gened. heer van Brabant inder tijt wesende ende hebbe dairaf manscap hulde ende eedt gedaen gelijck dat gewoenlic is te geschieden
Item is tvoorschreven leen onbecommert van allen lasten sonder den dienst ons gened. heeren voors ende is een coren watermolen als [164v] voirs. is ende en heeft nijet sekers van dat men daermede malende wynnen mach van bamisse tot half meerte in orconden der waerheit der dyngen voors. heb ic Jan van Hukelem man van leene voirs mijnen propren segel desen brieve bynnen op gedruct int jaer ons heeren duysent vier hondert ende xL opten xxviden dach der maent van meye

CLxv
1440 - Denombrementen, 165r
Hiernae volgen alsulcken goede als Willem Andries Sappeels soen te leene houdt van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant
Te wetene vierthien buenre lands luttel mijn oft meer geheiten tgoet van Doveloe in die prochie van Oisterwijck gelegen neve erve Henrics van Ghijls aen deen zijde ende enen camp bynnen der vrijheijt van Oesterwijck aen die gemeijnte aldaer aen dander
Van welcken voorschreven goeden Jan van Doveloe sijn neve voirt van hem te leene houdt dat dardendele in brueders scheijdingen
Ende is onbecommert ende inbelast in orcinden mijns Willems segel voirs. hierop gedruct opden xxviden dach der maent van meye int jaer ons heren duysent iiijC ende viertich

[165v leeg]
CLxvi [leeg]
sd_166v
1440 - Denombrementen, 166v
Dit sijn alsulcken leengoeden hier naebescreven als ic Jan van Haeren soen wilneer Willems van Haeren houdende ben in leene van mijnen gened. heere den hertoge van Bourgondien ende van Brabant
Inden ijersten twee hoven wel betijmmert gelegen inder prochien van Haeren bij Oesterwijck dair af deen hove in voirleden tijden van bruederscheijdingen commen is van dien van Haren ende die welcke daernae wilneer Joerden Aert Tijelkens soen vande voirgen. Janne van Haren enen tijt te leene houdende was ende die welcke nu ter tijt Jan geheiten Moenick van mey te leene houdende is ende dander hove mij behoerende daer een hoffstadt op steet die ic nutertijt hebbene begrijpende een half mudsaet lands of daer omtrent gelegen tusschen des voors. Jan Moenicx hove die hij van meij te leene houdt in deen zijde ende metten enen eijnde ende tusschen die chijnsgoede mij toebehoorende in dander streckende metten anderen eynde aen die gemeijnte van Haren
Item een stuck lands daerbij gelegen inde voors. prochie van Haren geheiten tVerstuck een halff mudsaet lands of daer omtrent begrijpende tusschen die erffenisse der erffgenamen wijlene Berthouts van Aerle in beyden seyden ende metten enen eynde streckende metten anderen eyde aen die erffenisse Jan Moenics voers.
Item noch een stuck lands geheiten op die Rijt xxviij loepensaet in sade off daeromtrent begrijpende gelegen inde voors. prochie tusschen erffenisse Engelbrechts vanden Heesacker in deen [CLxvij] sijde ende die erffenisse der erffgenamen wilner Peters Peijnenborchs in dander zijde streckende metten enen eynde aen die erffenisse Jacob Moenicx ende metten anderen eijnde aen mijn erffenisse behoorende totten erffenisse te Ghestel naebeschreven
Item noch een stuck lands geheiten die Ghijsschot drie loopensaet lands of daer omtrent begrijpende in de voorschreven prochie gelegen tusschen derffenisse der erffgenamen wilneer Berthouts van Aerle in deen zijde ende metten enen eynde ende die gemeijnte van Haeren in dander zijde ende metten anderen eijnde
Item hiertoe twee stucken lands tsamen een sleijck sestersaet lants of daer omtrent begrijpende inder voirschreven prochie gelegen daeraf deen stuck lants gelegen is tusschen derffenisse des outaerts van sente Aechten inder kercken van Oesterwijck in den zijde ende Jans Meijers erffe in dander zijde
Ende dander stuck tusschen desselffs Jans Meijers erffenisse in deen zijde ende die erffenisse Jacob Moenics in dander zijde streckende metten enen eynde aen eenen gemeynen wech aldaer ende metten anderen eynde aen erffenisse Moedels vander Donck
Item een stuck lants geheiten op die Berge een sistersaet lands of daeromtrent begrijpende in de prochie van Haren voorschreven gelegen ter stede geheiten inden eckeren van Haren russchen des voorschreven Jans Meijers erffenisse in deen [167v] sijde ende metten eenen eynde ende tusschen enen gemeijnen wech aen dander sijde streckende metten anderen eijnde aen Jan Moenics erffenisse voirs.
Item noch een stuck lants geheiten inde Ghevers Brocke dire loepensaet lands off daer omtrent begrijpende gelegen inde prochie ende ter stede voirschreven tusschen derffenisse Ghijb Copkens in beyden ende metten enen eynde ende metten anderen eijnde aen derffenisse Copken Chijben
Item noch een stuck lands geheiten den Heesacker gelegen inde prochie ende ter stede voirschreven x loepensaet lands of daer omtrent begrijpende tusschen des voorschreven Jans Meijers goede in de een sijde ende den gemeijnen wech aldaer in dander zijde streckende vander kercken van Haren tot enen gemeijnen wech geheiten den Gruenen wech
Item noch een loepensaet lands off daer omtrent daerbij gelegen tusschen derffenisse der erffgenamen wilneer Peters soen wilen Wouter Poijnenborch op deen zijde ende metten anderen eijnde ende tusschen derffenisse Jacob Moenics op dander zijde streckende metten enen eynde aen enen gemeynen wech
Item noch een stuck lands geheiten dat Putacker vij loependaet lands of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochie ende ter steden voirs. tusschen die goede der erffgenamen wilen Peter Wouters Poijnenborchs [CLxviij] soen voirschreven aen deen zijde ende metten enen eijnde ende tusschen die erffenisse des outaers van sente Aechten voorschreven in dander zijde streckende metten anderen eynde aen derffenisse Jans Smeijers voors.
Item giertoe noch een stuck lants geheiten die Haecstucsken een zisterzaet lands of daer omtrent begrijpende gelegen inde prochie ende ter stede voirschreven tusschen derffenisse der erffgenamen wilen Berthouts van Aerle voors. in deen zijde ende derffenisse Jans geheiten Poijnenborch in dander sijde streckende metten eenen eijde aen derffenisse Jans Smeijers voorschreven ende metten anderen eijnde aen derffenisse des outaers van sente Aechten voirs.
Item hiertoe eenen beempt geheiten die Herberge anderhalf buenre of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien van Haren voirs. ter stpadt geheiten dAa in deen sijde ende tusschen die gemeijnte van Haeren in dander streckende metten enen eynde aen Herman Zijbben weyde ende metten anderen eynde aen derffenisse Yngelbrechts vanden Heesacker

Item noch hiertoe v stucken lands gelegen inder prochien voorschreven ter stede geheiten te Ghestel die welcke ic Jan van Haren voors. tsamen metten twee hoven voors. van mijnen genedigen heere den hertoge voors. houdende ben dats te weten
Inden ijersten een hoffstadt met enen [168v] stuck lands daeraen liggende xiiij loepensaet lants off daer omtrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Peters Brocken in deen zijde ende tusschen derffenisse Merten Coppens in dander sijde streckende met beyden eynde aen die gemeijnte van Haeren
dander stuck lands oic xiiij loepensaet lands oft daerontrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Aert Wolfaerts in deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen derffenisse Mertten Coppens op dander zijde streckende metten anderen eynde aen derffenisse der erffgenamen wilen Jan Kuysts
tderde stuck lands v loepensaet lands of daeromtrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Aernts Wolfaerts voirchreven in deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen erffenisse Merten Coppens voors. in dander zijde streckende metten anderen eynde aen derffenisse der erffgenamen wijlen Jan Claessoen
tvierde stuck lants vier loepensaet landts of daer omtrent begrijpende gelegen tusschen derffenisse Aert Wolfaerts voors./ in deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen erffenisse Merten Coppens voirschreven in dander zijde streckende metten enen eynde aen die gemeynte van Haren
tvijffste ende leste stuck lants ix loepensaet lands oft daeromtrent begrijpende gelegen [XLxix] inder prochien voors. ter stede geheiten inden ackeren van Haren tusschen erffenisse Jan Poynenborchs in deen zijde ende tusschen derffenisse Lambrechts vander Rijt op dander sijde streckende vander erffenisse der erfgenamen wilen Berthouts van Aerle totten erffenisse mij Jan van Haren boven geschr. toebehoorende

Ick Jan voirs. houde noch te leene van mijnen gened. heere den hertoge voirg. twee hoven soe in landen soe in beemden gelegen inde prochie van Oisterwijck ter stadt geheiten in Udenhout tusschen derffenisse der kynderen wilen Wouter Berthouts in deen zijde ende derffenisse Aleyten weduwe wijlen Reyners Nollekens ende hieren kynderen in dander zijde streckende vande gemeyne straten geheiten die Gruen strate totten sande toe
Welcke voors. twee hoven toe te hoeren plagen den kynderen wijlen Wouters van Goerle soen wijlen Gielys van Goerle

Item hiertoe heb ic Jan van Haren voers. noch xLv scell. chijns die ic tot Oesterwijck hebbe ende voere op Sente Thomaes dach des heilichs apostels vut den chijnse ons gened. heren sHertogen voors.

Item hiertoe heb ic Jan voorschreven [169v] noch half dwech gelt tot Oesterwijck

Item vut desen voorschreven leengoeden die ic gelijc voors. steet in leene houdende ben en betailt men nyet ende ick Jan voors. noch mijne vorders en hebben daerop ghenen commer gemaict

Item noch houde ic Jan voors. te leene van mijnen genedigen heere voors. een hove die de voors. Jan Moenick van mij voort in leene houdende is ende die hij noch nyet en heeft overbrecht
In orconden ende getuygenisse der dynghen voors. hebbe ic Jan van Haren boven genoempt mijnen propren segel hieronderop gedruckt int jaer ons heeren duijsent vierhondert ende xL opten lesten dach van meije

CLxx sd_CLxx
1440 - Denombrementen, 170r (170r)
Ic Dyrck de Borchgreve wittich man ende momboir van jouffrouwen Mergrieten Houtappels mijnre werdinne ende van hoeren wegen houde te leene van mijnen gened. heere den hertoge van Brabant een hof ende hofstadt een buender groot met vi buenderen wynnende lands daertoe behoerende gelegen tot Berckel inde prochie van Oisterwijck in vier stucken daeraf tusschen elcken stuck leeght Claes van Brakel aen deen zijde ende Embrecht van Nijns aen dander zijde
Ende dit selve leene en is myet belast noch becommert in eeniger manieren

Ic houde noch inden name als boven van mijnen voirs. genedigen heere iiij buenre lands gelegen tot Tylborch die Lutgaert Roloef Roesmonts dochter voort van mij houdt te leene
ende noch ij buenre ende een vierendele ter selver stede gelegen die zij dire van Tylborch voort van mij houden ten brabantschen rechte
ende tot desen leene hoeren vij mannen daeraf die goede van den sesse liggen tot Tylborch ende een tOesterwijck van den welcken die drie wederspennich sijn hoeren leene over te geven
in orconden mijns segels hierop gedruct xxi dage in meye xiiijC ende xL jaer
[170v leeg]

CLxxi sd_CLxxi
1440 - Denombrementen, 171r (171r)
Dit sijn die leengoede die Herman soen wylneer Godevairt Backs houdende is van mijnen gened. heere den hertoge van Bourgondien van Brabant etc. in leene
Inden ijersten een stuck lants xij loependaet lands off daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien van Oesterwijck ter stede geheiten inde Hukelems ackeren aen die westen zijde der kercken van Oesterwijck tusschen die Heerstrate die om Oisterwijck tot Tylborch waert geet op deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen wilneer Jan Vrients Claes soens op dander zijde streckende van erffenisse Aert Wolfaerts totter erffenisse Thijs Henrick Thijssoen
Item een stuck lants daerbij omtrent ter voers. stede gelegen v loepensaet lands off daeromtrent begrijpende tusschen erffenisse Jans geheiten Buckincs Gherijts soen op deen zijde ende der erffenisse Everarts van den Water op dander zijde streckende vander Heerstraten voorschreven totten gemeijnen stroom toe geheiten die Aa
Item een stucxken lands twee loepensaet lands of daer omtrent begrijpende gelegen inder prochien ende ter stede voorschreven tusschen erffenisse Thijs Henrics Thijssoen soen voorschreven op beyden seyden streckende vander erffenisse der kynderen wylneer Henrics vanden Woude totten beemde Peter Pijggen Wouters soen
Item een stuxken lands anderhalf loepensaet lands of daeromtrent begrijpende gelegen inder prochien ende ter stede voorschreven tusschen [171v] erffenisse der kynderen wilner Henrics vanden Woude voirs. op deen zijde ende tusschen erffenisse Jans geheiten Vrient soen wilner Jan Vrient Wouters soen op dander sijde streckende vanden heerwech voirs. totter erffenisse Thijs Henricks Thijs soen voors.
Item noch een stucxken lands anderhalf loopensaet lands of daeromtrent begrijpende inder prochien ende stede voirs. gelegen tusschen erffenisse Everarts vanden Water voors. op deen zijde ende metten enen eynde ende der erffenisse Claes Jan Vrients soen voors. aen dander zijde streckende metten enen eijnde aen erffenisse Aert Willen
Welcke v stuck lands al samen begrijpen xxij loepensaet lands of daeromtrent ende dese voorschreven vijff stucken lands moigen jairlics gelden in tytpacht of in jaerpacht vier mudde rogx of daeromtrent
Item noch hiertoe iiij manscappen totten voirs. leengoeden behoerende
Welcke erffenisse van iiij manscapen voirschreven in jaerlicken tijt pacht weerdt sijn omtrent een mudde rogx
Item op dese voorschreven vijff stucken lands en heeft Herman Godevarts Bacssoen noch sijn vader noch sijne ouders egenen commer gemaict noch daer en ghilt men nyet vut [CLxxij]
In kenissen der waerheit ende want ic Herman Godevaart Bacs soen voorschreven egeenen segel en hebbe soo heb ic gebeden Henric van Ethen Gielijs soen van Ethen dat hij dit op mij ende voer mij wille besegelen
Ende ic Henrick van Ethen soen wijlneer Gielys van Ethen om beeden wille Herman Godevaerts Backs soen voorschreven soo heb ic mijnen segel in kennisse der waerheit hierop gedruct opten xxiiijden dach in meye int jaer ons heeren xiiijC ende viertich

[172v leeg]
CLxxiij sd_CLxxij
1440 - Denombrementen, 173r (172r)
Dit sijn die goede die jouffrouwe Lijsbeth van Dordrecht weduwe wijlen H. van Amersoyen met hueren kinderen te leene houdt van onsen gened. heere den hertoge van Brabant
Inden ijersten een hove lands gelegen inder vrijheyt van Tyelborch met huijse ende hoeve daerop staende metten enen eynde aen die gemeijn strate ende aen dander eynde aen dland van Dongen metter andere sijden oistwaert aen den goeden Jans van Hoekelem ende aen dander zijde Joerden Aernts soen
Item noch enen ecker van vierdaklven loepensaet lands aen deen eijnde Maes Belokels kijnderen aen dander eijnde Gherit Raessen Geerts soen op deen zijde vrouwe Poppen kynderen aen dander zijde
Item noch eenen ecker van xi loepensaet lands aen deen zijde Willem van Wyflet aen dander zijde Jacop vander Hoven aen deen eynde Gherit Huben Wetten soen aen dander eijnde die heilige Geest van Tyelborch
Item noch een stuck van v loepensaet lands aen deen eijnde Gherit Huben Wetten soen aen dander eijnde opten gemeynen wech aen deen sijde Joerden Aerts aen dander zijde Aert Vetten [Betten?]
Item noch enen camp van enen loepensaet aen deen sijde Gherit de Wever en aen deen eynde ende aen dander eynde die gemeynen wech
Item vijff loepensaet aen deen sijde Jan Mais aen dander sijde Reynken die Roij ende aen deen eynde ende aen dander [173v] eijnde Gheerts Huben
Item een stuck lants van iiij loepensaet lands aen deen sijde Willem Melis aen dander zijde Jan van Hetten? aen deen eijnde die gemeijnen wech aen dander eynde Gherit Rasen
Item een stuck van enen loepensaet aen deen eijnde opten gemeijnen wch aen dander eynde Jan van Hokelem ende aen deen sijde ende aen dander Willem Melys
Item soe heye ende lant twee mudsaet aen deen eijnde Aert Betten [Vetten?] aen dander eynde Ghijs vander Hoven aen deen zijde Goert Rosen aen dander zijde Aert Vetten
Item noch eenen weijcamp van 1 ½ buenre aen deen eynde die persoen van Tyelborch aen dander eynde ende syde Jan van Hokelem aen dander zijde Gherit Rosen

Item een hove gelegen inder vriheit van Oesterwijck in een stede geheiten Carrikoven tusschen Jan vander Elst op deen zijde ende tusschen den heijligen Geest op dander zijde houdende metten eynde aen die erffenisse Jan van Catwijck
Item een loepensaet lands tusschen erffenisse Aerts Wolfaers op deen zijde ende metten enen eynde ende tusschen erffenisse Jan Buckincs Janssoen [CLxxiiij]
Item een stuck lants van xi loopensaet gelegen metter eenre zijden tusschen erffenisse Wouter Vrients ende tusschen erffenisse Aernt Hermans op dander zijde houdende metten enen eynde aen erffenisse Jan van Catwijck
Item een loopensaet lands gelegen tusschen erffenisse Reijnkens van Mechelen op deen zijde ende metten enen eijnde ende tisschen erffenisse Aerts Wolfaerts op dander zijdeende Willem Louwen op dander zijde
Item vi loepensaet lants tusschen Aert Wolfaert aen allen zijden houdende metten enen eynde aen erffenisse Aert Bacs
Item xv loepensaet lants gelegen tusschen erffenisse Aernt Wolfaert op allen sijden houdende metten enen eynde aen die gemeijn strate
Item iij loepensaet lands gelegen tusschen erffenisse Heijlwych Goessens op deen zijde ende tusschen erffenisse Laureijns vander Heijden op dander zijde houdende metten eenen eynde aen Koenen vanden Dale ende metten anderen eijnde aen die gemeijn strate
Item iij loependaet lands tusschen erffenisse Ghijs Dierck Belen op deen sijde ende tusschen Willems erffenisse van Kuijck op dander zijde houdende metten enen eijnde aen erffenisse Ghijsbrechts Korstiaen Ghijsbrechts soen ende metten anderen eynde aende gemeyn strate [174v]
Item drie loepensaet lands ende een half gelegen tusschen erffenisse Willems van Kuyck op deen zijde Goijaert Smijtten soen op dander zijde houdende metten enen eynde aen erffenisse Ghijsbrecht Korstiaens en metten anderen eijnde aen die gemeijne strate
Item een sistersaet lands gelegen tusschen erffenisse Herman Moelners al om ende tom houdende metten enen eynde aen die gemeyn strate
Item een zistersaet lands tusschen erffenisse WIllem Sappeels op deen zijde ende aen dander zijde Embrecht Smyter houdende metten enen eynde aen erffenisse wilneer Aleyt Meeus ende hoer kynderen ende metten anderen eynde aen Peter sBeren hoff
Item een loepensaet lants tusschen erffenisse Gherit Bock op deen zijde ende metten enen eijnde tusschen erffenisse Ghijsbrecht Korstiaens soen op dander zijde houdende metten enen eijnde aen erffenisse Gheerts van Borch
Item een sistersaet lands tusschen weerts? vander Heyden op deen sijde tusschen Aleyt vander Hoeven kynderen op dander sijde houdende metten enen eynde aen Ghijb Dyrck Belen ende metten anderen eynde aen Embrechts Smijters voors.
Item een stuck lands iij loepensaet houdende metten enen eynde aen Engbrecht Smijters ende metter eenre zijden aen Aleijt Bruijsten Hessels dochter op dander sijde ende aen Heijnen van Doeren
Item een sistersaet lands gelegen neven Heijners [CLxxv] vanden Doren op deen zijde ende tusschen Willem den Becker op dander zijde houdende metten eenen eynde aen jouffr. Lijsbeth van Amersoijen ende metten anderen eynde aen Jan Wijtmans hof
Item een loepensaet lands gelegen tusschen Colen Feijtmans op deen zijde ende tusschen Willems Beckers op dander zijde houdende metten enen eijnde aen Heijn Emmen houdende metten enen eynde aen Colen Feijtmans
Item vi loepensaet gelegen tusschen Ghijben van Haren op deen zijde ende tusschen Jans Cupers op dander zijde houdende metten enen eynde aen die gemeijn strate ende metten anderen eynde aen Colen Feijtmans
Item een halff mudsaet lands gelegen tusschen Aernts vander Heijden op deen zijde ende metten enen eijnde ende tusschen Herman Wyten op dander zijde houdende metten anderen eijnde aen WIllem Lombaerts
Item een stuck beempds gelegen aen Laureijns vander heyden op deen zijde ende tusschen Gherit Backs op dander zijde ende voort alom ende tom neven die gemeijnte
Ende beyde dese voorschreven twee goeden sijn een leene

Dit sijn die mannen die totter hoven? van Oesterwijck behoren
Inden ijersten Jan die Bye houdt te leene van Dyrcken van Amersoijen een stuck lands van iiij ½ loepensaeden gelegen tot Oesterwijck opten [175v] Berckelschen voetpat tusschen den erve Aernt Hermans Noudens soens soen op beijden seijden ende metten beyden eynden tusschen twee waterlaten
Ende ghilt jaerlijcs te huren xxiiij loepen rogs
Godert Hessels houdt enen beempt in die Diese gelegen tusschen den erve Aerts Wolfaerts aen die een sijde ende Aert Hermans erve voors. aen die ander sijde
Ende ghilt jaerlijcs te huren ij mudden rogs
Jan van Catwijck houdt een stuck lants groot een loepensaet gelegen opten wech te Hoekelem waert den erve Aert Wolfaerts aen deen zijde ende den erve Aert Bermans? aen dandere
Item noch een stuck lants groot vi loepensaet opten selven wech gelegen neven de hoeve Aernt Wolfaerts deen sijde ende den erve Aernt Hermans voers. dander zijde
Item noch een stuck lants groot ij loepen gelegen tusschen den erve Aert Hermans voirs. aen deen zijde ende der straten aen dander zijde
Item boch een stuck lands groot ij loepensaet gelegen tusschen den erve AErt Hermans voers. deen sijde ende die strate dander neven den erve Jans van Wyflet streckende [CLxxvi]
Item een beemdeken groot omtrent een halff loepensaet gelegen neven den erve Aerts Hermans aen deen zijde ende die gemynte aen dandere
Item noch een beemdeken groot twee loepensaet gelegen langs den dijck bi der kercken aen deen sijde ende den erve Aert Hermans ende Jans van Wyflet aen dander
Item noch een beemdek groot een loepensaet gelegen in die Dieze neven den erve Aernts Wolfaerts ende Aerts vander Wijel
Welcke erve voors. Jan van Catwijck houdt tsamen weerdt sijnde omtrent iiij mudden rogs in huren jaerlicx
Gerut? Aert Herman Noudens soen houdt enen beempt inde Dieze gelegen tusschen den erve wijlner Wytman Wouters soen vanden Dael ende den beempt Godert Hessels ende mach groot sijn ½ buenre
Item noch een beemdeken in die Dieze gelegen neven den erve Heyns Bouten aen deen zijde ende den erve Jans Louwen aen dander sijde ende is groot omtrent een loepensaet’
Item noch een beemdeken gelegen neven den dijck bi der kercken deen sijde Jans erve van Catwijck ende dander zijde Jans erve van Wijflet ende is groot omtrent drie loepensaet
Item noch eenen hof gelegen neven den erve Jans van Catwijck deen zijde ende der straten dander sijde ende is groot omtrent twee loepensaet [176v]
Item noch enen hof ij loepensaet groot neven den erve Jan van Catwijck deen zijde ende der straten
Item noch een loepensaet lands of daer omtrent gelegen neven den erve Jans van Catwijck deen sijde ende den erve Jan Buckins dander
Item noch iiij lopensaet lands of daeromtrent gelegen opten Berckelschen wech voetpat neven den erve jouffrouwe Lijsbethen van Amersoyen aen deen zijde ende den erve Jans Byen dander zijde
Item noch iiij loepensaet oft daeromtrent gelegen ter selver stadt tusschen den erve Jans Bien deen zijde ende Reijners erve van Mechelen dander zijde
Item noch een stuck lants gelegen neven den erve Jans van Catwijck deen zijde ende den erve Jans Buckins dander zijde ende is groot omtrent vij loepensaet
Welcke voorschreven erven jaerlijcs weert sijn omtrent zess ende ene half mudde roggen

Ende want die voors. jouffr. Lijsbeth van Amersoijen Jan ende Lijsbeth hoer kinderen egeene p(ro?)per segelen en hebben soe hebben zij aen hoeren soen ende brueder Dyrcke van Amersoyen begheert als dat hij op dit overgeven van huren leenen sijnen segel drucken woude [CLxxvij]
Ende want ick Dyrick van Amersoijen mijnre liever moeder ende brueder ende zuster nyet ghoerne? weijgeren en soude soe heb ick tot horen begeerten? voer hen ende voer mij op dit papier mijnen propren segel gedruckt opten vi-den dach van julio int jaer ons heeren duysent iiijC ende viertich

Sij hier vercleert wat commer datter vutgaet
[177v] sd_CLxxvij
1440 - Denombrementen, 177v (177r)
Jouffr. Katherine van Berlaer met Janne van Cortenbach huren man en momboir houdt in Udenhout xi buenre broeclants gelegen metter eenre zijden neven erffenisse der kynderen Jan Baems [of Bannis?] ende neven een gemeyn stege gaende tot eenen broeck geheiten dat Asschot aendander streckende metten eenen eynde aen de gemein strate ende metten anderen eijnde aen erffenisse Gielijs van Gestel
Item iiij loepensaet broecklants noch aldair gelegen metter eenre zijden neven erffenisse Heyn Vendijcs ende metten anderen ende metten enen eynde aen erffenisse Jan Gielijs van Ghestel ende metten anderen eijnde streckende op die gemein straten diemen heit des Hertogenstrate tot eenen leene
Item noch xxvi buenre bossch? gelegen alomme in dBosch van Oirschot ende ghelt jairlics elc buender eenen beyers gulden

Goidtschalck Roesmont {deze aantekening ontbreekt in 547}
quer...

CLxxviij sd_177v
Venloen
1440 - Denombrementen, 178r (177v)
Item Pauwels van Haestricht houdt dat dorpe tot Venloen met hoge ende neder wildernissen ende moeren ende met alle huren heerlichheiden ende toebehoirten welck voors. dorpe gelegen is tusschen dat Bosch van Udenhout ende den Grondelosen Moerken ende oic dem dijck die leget after Waelwijck ende Baerdwijck totter straten die leget tusschen Tylborch ende Venloen
Item hiertoe behooren een hoeve gelegen inde prochie van Oisterwijck ter stede geheiten Udenhout metten wina? ende landen beemden ende wildernissen metten eenre sijden langs neffen tsHeeren strate metten andere sijden aen erfnis des abts van TOngerloe ende des godtshuijse van Postel
Item inde voors. heerlicheit? leeght een tiendeken geh. Schilderstiende jaerlics weerdich omtrent viij mud roggen welc thiende men vande voirs. Pauwels te leen hout
Item vt voors. heerlicheit is de voors. Pauwels jaerlics schuldich C lib. zwert tornoijs ende wilner heer Willem van Hoirne heer tot Loen was vercoft hadde enen geh. heer Willem van Duvenborde
Item die dorpen Tilborch Goirle ende Druenen metten tol tot Venloen met allen huren heerlicheiden hoge ende neder met allen brocken ende forfeijten groot ende cleijn met mannen chijnsen renten waranden ende visscherien ende met allen toebehoirten welck voirs. dorpen verset ende beleent sijn met iiij M oude vranckers schilden
Item hiertoe houdt de voors. Pauwels sijn huijs te Venloen tertyt a... gened. heere dese voors. dorpen gelost sal hebben

Dit sijn die jaerlicke renten hiertoe behoerende
Item die grontchijns tot Tilborch ende Goerle jaerlics verschinen op sinte Stevens dagh gedraight gel. hij heer Pauwels van Haestricht sijn oude vader oic gelent waert xLv lib. viij schell. iiij d. ende vi hoenre
Item Gherit die Bont in Tilborch jaerlics schuldich op onser Vrouwendach purificationis xiiij lop. roxs
Item die tol van Venloen jaerlics weerdich ix off x holl. gulden [178v]
Item den ch. tot Druyne jaerlics verschenen op sinte Bavendach vijC oude gro. ende xxvi hoenre
Item den ch. vande weerd tot Oyen inder heerlicheiden van Druijnen voirs. jaer Lx verschinende sente Jansmisse valet xxxij lb. boschs gelts
Item vande gemeynten in Oyen jaerlics sente Jansmisse viij lib. xvi scell.
Item van Henric tsBien erfgen. in Druene jaerlics purificationis iij mud roggen
Item die cleyn thiende tot Druenen jaerlics weerdich v gelres guld.

sd_CLxxix
{Haren Gheesel}
1440 - Denombrementen, 179r (178v)
Dit sijn alsulcken goede als Jan van Haren soen Willems van Haren te leene houdende is van mijnen gened. heere den hertoge van Bourgondien ende van Brabant behalven die ghene die hij hier voer bescreven overgeseynt heeft ende gegroet metten rengenoeten bijden ouderen vanden beguren doigh deliken ? nae mijnen besten v synnen
Item een hove lands gelegen inder prochien van Haren bij Oesterwijck in vele stucken ende wael betymmert gelijck hiernae bescreven is te weten
Item ten Yersten een stuck lants geheiten dat Groot Geloect met sijnre huijsingen tymmeringen ende hoffstaden daer zij op staen gelegen inder prochien voers. neven die gemeijnte van Haren met eenen eynde ende neven die Gruenstrate metten anderen eynde neven erffenisse Jans van Haren voors. ende die Gruenstrate aen deen zijde ende neven tchijnsgoet Jan Moenics ende erffenisse [Claes] Aerts Brocken aen dander zijde ende is groot ij mudsaet ende viij loepensaet of daer omtrent [CLxxix]
Item dat Venstuck gelegen inder prochien voors. metten enen eynde opden gemeijnen waterlaet ende metten anderen eijnde neven erffenisse Jans van Haren voers. ende neven erffenisse Lambrechts vander Rijt? aen? beyden zijden Ende is groot viij loepensaet of daeromtrent
Item den Varen?ecker gelegen inder prochie voors. neven erffenisse Jans Poijnenborch aen deen zijde ende neven erffenisse Aerts Brocken voorschreven aen dander zijde ende neven erffenisse Jan Poijnenborchs voors. metten enen eynde ende neven den gemeynen wech metten anderen eynde Ende is groot v loepensaet of daer omtrent
Item een stuck lants geheiten dat Vlaslant gelegen inder prochien voorschreven neven erffenisse der erffgenamen Peters Poijnenborchs aen deen zijde ende neven den gemeynen wech aen dander zijde ende neven erffenisse Jan Poynenborchs metten enen eynde ende neven erffenisse Aerts Brocken metten anderen eynde ende is groot anderhalf loepenaet of daeromtrent
Item een stuck lants geheiten den broeck gelegen inder prochien voors. neven erffenisse der kercken van Jaren aen deen zijde ende neven erffenisse Moedels vander Donck aen dander zijde ende neven erffenisse Jacob Moenix metten enen eynde ende neven die gemeijn strate metten anderen eynde ende is groot vierthien loepensaet of daeromtrent
Item een stuck lants geheiten dat Waelsaet gelegen inder voors. voors. neven erffenisse der erffgenamen wilen Goyaerts Lang Heynen metten eenre sijden ende neven erffenisse der erffgenamen wilen Robrechts van Wisschel aen dander zijde ende neven erffenisse de kercken van Haren metten eenen eynde ende neven den gemeynen wech metten anderen eynde ende is groot vi loepensaet of daer omtrent [179v]
Item een stuck lants geheiten Bellen hove inder prochien voors. neven erffenissen Aerts Brocken aen beyden sijden ende neven erffenisse Moedels vander Donck metten enen eijnde ende neven die Gruen strate metten anderen eynde ende is groot een vierdewaet saets of daeromtrent
Item dese voorschreven leengoede en sijn nyet becommert noch belast ende Jan Moenic heetse voort van mij te leene ten rechten vander cameren van Brabant mijns gened. heren sHertogen in oirconden mijns segels hierop gedruct xviij dage in junio xiiijC ende xL jaer

CLxxx sd_180v
Dit sijn alsulcken goede als Jan Monick te leene houdende is van Janne van Haren soen wilen Willems van Haren als hier naebescreven staen ende gegroet metten rengenoten biden ouden vande gebueren doighdeliken nae sijnen besten v sijnnen
Item een hove lands gelegen inder prochien van Haren bij Oesterwijck in vele stucken ende wael betymmert gelijck hier nae beschreven is te weten
Inden ijersten een stuck lants geheiten dat groot geloect met sijnre huijsingen ende tymmeringen ende hoffstaden daer zij op staen gelegen inder prochien voorschreven neven die gemeijnte van Haren metten enen eynde ende neven die Gruenstrate metten anderen eynde ende neven erffenisse Jans van Haren ende die Gruenstrate voors. aen deen sijde ende neven chijnsgoet Jan Moenicx voors. ende erffenisse Aerts Brocken aen dander zijde ende is groot ij mudsaet ende viij loepen of daeromtrent
Item dat Venstuck gelegen inder prochien voors. metten enen eynde opten gemeynen waterlaet ende metten anderen eynde neven erffenisse Jans van Haren voors. ende neven erffenisse Lambrechts vander Rijt van beyden sijden ende is groot viij loepensaet of daeromtrent
Item den Varenecker gelegen inder prochien voors. neven erffenisse Jan Paijnenborchs aen deen zijde ende neven erffenisse Aerts Brocken voors. aen dander zijde ende neven erffenisse Jan Poijnenborchs voors. metten enen eynde ende neven den gemeynen wech met den anderen eynde ende is groot v loepensaet off daeromtrent [180v]
Item een stuck lants geheiten dat Vlaslant gelegen inder voorschreven prochien neven erffenisse der erfgenamen Peters van Ponnenborch aen deen zijde ende neven den gemeijnen wech aen dander zijde ende neven erffenisse Jan Ponnenborchs metten enen eynde ende neven erffenisse Aerts Brocken metten anderen eynde Ende is groot 1 ½ loepensaet of daeromtrent
Item een stuck lants geheiten den Broeckacker gelegen inder prochien voors. neven erffenisse der kercken van Haren aen deen zijde ende neven erffenisse Moedels vander Donck aen dander zijde ende neven erffenisse Jacob Moenics metten enen eynde ende neven die gemeijn strate metten anderen eynde Ende is groot vierthien loepensaet of daer omtrent
Item een stuck lands geheiten dat Waelsaet gelegen inder prochien voers neven erffenisse der erffgenamen wilen Goijaerts Langheynen metter eenre sijden ende neven erffenisse der erfgenamen wilen Robbrechts van Wisschel aen dander sijde ende neven erffenissen der kercken van Haren met den enen eynde ende neven der gemeynen wech metten anderen eynde Ende is groot vi loepensaet lands of daeromtrent
Item een stuck lants geheiten Bellenhove gelegen inder prochien voors. neven erffenissen Aerts Brocken aen beyden syden ende neven erffenissen Moedels vande Donck metten enen eynde ende neven die Gruenstraet metten anderen eynde ende is groot een vierdelvaet saets oft daeromtrent
Item dese voors. leene en sijn nyet becommert [CLxxxi] noch belast ende staen ten rechten vander cameren van Brabant mijns voors. gened. heren sHertogen in orconden mijns segels hierop gedruct xv dage in junio int jaer ons heren xiiijC ende veertich
[181v, CLxxxij leeg]
[Hierna volgt Eersel]

sd_CCxij
Dit Registre is bij mij Peter Middelborch secretarijs ende greffier des leenhoefs van Brabant gecollationeert tegen dorygmael? registre vanden rapporten overbracht bij diversse persoonen inden jaire xiiijC ende veertich van hueren leenen gelegen inden quartier van tsHertogenbossche ende dat ter ordina.. van mijne heeren die president ende anderen vander cameren vanden rekeningen der K.Ma.t in Brabant ende denselven dair mede bevionden accordeerende - Middelborch

ijC xvij

Dit registre behelsende in alles tweehondert seventhien bladeren is door ordre van zijne Or.tie? den heere marckgrave van Castel Rodrigo Gouverneur generael van wegen zijne con. majesteyt over dese Nederlanden vander date den viije meerte 1647 gecopieert [217v] tegens zijn origineel geschreven met eene oude handt die correspondeert met die ghene geschreven hebbende de denombrementen vande jaere 1440 ende behelsende gelijck getal van bladeren passende van bladt te bladt op malkanderen volgende de tafel hiervore gestelt ende naer voergaende collatie is daermede bevonden ye concorderen bij mij secretaris ons heeren des conincx ende greffier van zijne majesteyt somme? creynen leenhove van Brabant, quod attestor. J. Michiels

 

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Oisterwijk als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.