Mededelingenblad (Achterkantjes)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

In dit informatieblad kunt u lezen over: 

-          Uitnodiging algemene ledenvergadering op maandag 9 maart 2015. 

-       Verslag algemene ledenvergadering dd. 10 maart 2014. 

-       Na de pauze een lezing door Cees van Roessel over de “GEDENKPLAATS HAAREN” 

-       Lezing op woensdag 25 maart om 20.00 uur door Jan van Eijck over revolutionaire ontwikkelingen in de Medische wereld van de 19 en 20ste eeuw in den Boogaard in Moergestel. 

-       Lezing op woensdag 22 april om 20.00 uur door Johan Hendriks over “Zichtbare voorouders” in Gemeenschapshuis “De Schalm” in Berkel-Enschot. 

-       Bomenwandeling op zaterdag 30 mei om 10.00 uur door Mart van den Oever bij Kasteel Nemerlaer in Haaren.

 

 

Uitnodiging Ledenvergadering

Geachte Leden,

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 9 maart 2015 om 19.30 uur in “De Voorhof”,

het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64 in Oisterwijk

Parkeergelegenheid is er voldoende bij het overdekte zwembad ± 200 meter van de zaal

Agenda

 1. Opening

2. Vaststelling verslag d.d. 10 maart 2014.

3. Jaarverslag lezingen, excursies. Toelichting lezingen en excursies 2015.

4. Financieel overzicht van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie (de hr. B. Bekkers en de hr. M. Panis) en  vaststellen jaarrekening.

5. Vaststellen Begroting 2015

6. Benoemen nieuw lid en reserve lid kascommissie.

De heer Benard Bekkers  is aftredend. Samen met de heer Marcel Panis heeft hij dit jaar de kascommissie gevormd. Omdat vorig  jaar geen reserve lid van de kascommissie is benoemd wordt de vergadering gevraagd wie zich beschikbaar wil stellen als een lid  en er is dus ook nog een vacature voor reserve lid.

7. Verslag stadsgidsen met toelichting door de  coördinator van de stadsgidsen.

8.  Huishoudelijk Reglement, aanpassing benoemen bestuursleden

De bijbehorende stukken zijn te raadplegen via de website, op te vragen bij de secretaris en liggen ter inzage in het heemcentrum

9. Verslag van de voorzitter.

10. Verkiezing bestuursleden.

Aftredend en herkiesbaar zijn: Anton van Dorp, bestuurslid voor Berkel-Enschot, Riek Pijnenburg bestuurslid voor Helvoirt, Mart  van den Oever bestuurslid voor Haaren, Ad Burgmans bestuurslid voor Udenhout. Aftredend en herkiesbaar is Ferdy Smit, die zich  wederom bereid heeft verklaard zijn werk als penningmeester te willen voortzetten. Ad Wolfs, bestuurslid voor Moergestel, heeft  aangegeven niet herkiesbaar te zijn, voor hem heeft het bestuur Gerard Willems uit Moergestel  benaderd als aspirant lid zitting te  nemen in het bestuur.

11. Presentatie nieuwe website.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Henk van Helvert, secretaris.

Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op maandag 10 maart 2014 in “De Voorhof” Kerkstraat 62 te Oisterwijk.

 1. De voorzitter opent om 19.35 de vergadering. Hij heet de leden welkom en meldt dat bericht van verhindering is ingekomen van Henk van Helvert, Ferdy Smit, Frank Scheffers, Riek Pijnenburg. Hij licht de afwezigheid van Henk en Ferdy toe. Bestuurslid Anton van Dorp zal deze avond hun taken waarnemen.
 2. Het verslag van 11 maart 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 3. De voorzitter geeft een overzicht van de lezingen die zijn gehouden: over bidprentjes, de kartuizers in het land van de Dommel en over zandpaden. Tevens memoreert hij de succesvolle bomenwandeling met Mart van den Oever op landgoed Assissië en de eveneens prachtige door Jan Franken georganiseerde excursie naar België.
 4. Met ondersteuning van een power-point presentatie geeft Anton van Dorp uitleg over de Jaarrekening 2013 en de diverse posten en licht hij de oorzaken toe van het stevige nadelige saldo waarmee deze is gesloten en waardoor de financiële positie van onze kring onder druk is komen te staan. Hij beantwoord enige vragen uit de zaal.
  De kascommissie geeft bij monde van de heer Van Strijdhoven aan dat zij van mening is dat de cijfers een getrouw beeld geven van het besproken verslagjaar. Daarnaast adviseert hij dringend het negatieve saldo op korte termijn geheel weg te werken om weer een gezonde financiële positie te krijgen.
  Hierna stelt de vergadering de Jaarrekening vast en wordt het bestuur en de penningmeester decharge verleend.
 5. De Begroting 2014 wordt gepresenteerd waarbij de voorzitter toelichting geeft op de diverse voorstellen die het bestuur heeft ontwikkeld om weer in de zwarte cijfers te komen en waarover zij graag de mening van de vergadering hoort. Na een discussie en inbreng vanuit de zaal leidt dit tot de volgende door de vergadering bekrachtigde acties
  a. De contributie wordt per direct verhoogd naar € 30,00 (Automatische betaling), dit ook om de teruglopende gemeentelijke subsidie-inkomsten op te vangen.;
  b. Bij de lezingen wordt entree geheven ( € 2,00 voor leden en niet-leden)
  c. Het bestuur gaat bezien in hoeverre er besparingen op de uitgave van het tijdschrift te realiseren zijn met behoud van de bestaande kwaliteit. Wim de Bakker meldt daarbij dat de redactie reeds besloten heeft de omvang te beperken tot 40 pag. per keer. Er zal gekeken worden naar een mogelijk goedkoper formaat en er zal prijs worden opgevraagd bij andere drukkers.
  d. De voorzitter heeft een gesprek gehad met B&W Oisterwijk en kenbaar gemaakt dat gelet op teruglopende subsidies en het toenemend appel om inzet van de Heemkundekring de kring zich genoodzaakt ziet om voor bepaalde zaken een vergadering te gaan vragen.
  e. Ter verlagen van kosten worden de leden nogmaals opgeroepen om hun e-mailadres beschikbaar te stellen en een automatische incasso af te geven voor het innen van de contributie.
  f. Gezocht zal worden naar verhoging van het aantal c.q. de bijdragen van sponsoren.
 6. De voorzitter dankt de heer Van Strijdhoven voor zijn lidmaatschap van de kascommissie. Aangezien hij aftreedt wordt in zijn plaats de heer Marcel Panis tot nieuw lid benoemd. Voor het reservelidmaatschap hebben zich geen kandidaten aangemeld. Deze post kan derhalve nu niet worden ingevuld.
 7. Kees Welmers doet kort verslag van de werkzaamheden van de stadsgidsen en meldt dat er nog steeds veel belangstelling is voor rondleidingen. Er zijn afgelopen jaar 1352 mensen rondgeleid en ook de gratis rondwandeling bij de Waterhoef waar ook rolstoelers aan meededen, werd zeer op prijs gesteld. en dat er een vijf nieuwe gidsen in opleiding zijn zodat het totale aantal op 14 uitkomt. Verder memoreert hij dat de stadsgidsen een bedrag van
  € 1000,00 zullen overmaken naar de heemkundekring als bijdrage tot versterking van de financiële positie van de kring. Dit wordt met instemming door het bestuur en de vergadering aanvaard.
 8. Gelet op wat in het voorgaande allemaal al aan de orde is geweest en het vergevorderde tijdstip van de vergadering geeft de voorzitter geen uitgebreid verslag over het afgelopen verenigingsjaar. Wel meldt hij dat het bestuur actief is om te bezien in hoeverre de Kring huisvesting kan krijgen op het KVL-terrein in Oisterwijk.
 9. De voorzitter bedankt de scheidende bestuursleden Bob Keasberry en Henk van Sambeek voor hun inzet voor de Heemkundekring. Hij memoreert de inzet van Bob voor de digitalisering van erfgoed, het organiseren van de Monumentendagen en de expositie in De Drie Deuren. Henk was de drijvende kracht achter het beoordelen van de aan de kring aangeboden objecten voor wat betreft hun waarde om opgenomen te worden in de collectie van de kring. Hij overhandigt ze een klein presentje en gaat vervolgens over tot stemming over de nieuwe kandidaten: Gerrit de Jong en Theo van Dooren en de herverkiezing van Henk van Helvert die aftredend is maar kenbaar heeft gemaakt zijn bestuurswerk voort te willen zetten.
  De vergadering stemt in met de kandidaten en kiest hen tot lid van het bestuur.
 10. In de rondvraag vraagt Piet Jacobs of er nog contact is geweest met de kring Adriaen Poirters om samen lezingen te organiseren. De voorzitter zegt dat dit er is geweest, maar dat de onderwerpen toch te zeer verschillen om over te gaan tot het samen organiseren van lezingen.
 11. Op de vraag van de heer Melis of de kring nog iets doet aan het Van-Gogh-jaar geeft de voorzitter aan dat dit niet in de planning ligt en hij verwijst naar de enkele jaren geleden uitgekomen speciale uitgave van De Kleine Meijerij over Vincent van Gogh in Helvoirt.
  Bernard Bekkers meldt dat zijn voorzitterschap van de Stichting De Kerkhovense Molen is overgenomen door Huub van Erve.
 12. De voorzitter wijst nog op de bomenexcursie van Mart van den Oever in het Leijpark te Tilburg op 31 mei as. en sluit onder dankzegging voor de actieve inbreng en het verkregen vertrouwen van de leden om 20.55 uur de vergadering.

Na een korte pauze vertelt Jan Franken op boeiende wijze en ondersteund door lichtbeelden over het ontstaan van ons Koninkrijk.

Notulist, Anton van Dorp  16-3-2014

Na de ledenvergadering (ca. 20.30 uur) volgt er na een korte pauze een lezing  met de titel “GEDENKPLAATS  HAAREN”

Ons lid Cees van Roessel houdt na de jaarvergadering een presentatie met PowerPoint over de geschiedenis van het Groot Seminarie in Haaren en de gebeurtenissen tijdens de oorlog in de Polizei Gefängnis.

Al kort na het in gebruik nemen van de nieuwe weg tussen Breda en Den Bosch in 1825 kwamen Kroonprins Willem II en Mgr. Zwijsen, toen nog Pastoor op ’t Heike in Tilburg, overeen dat er een priesteropleiding gestart mocht worden in het bisdom Den Bosch.  In 1839 is het gebouw aan de N65 als Groot Seminarie in gebruik genomen.  Een van de eerste priesterstudenten was Peerke Donders. Het gebouw bestond toen nog alleen uit een  U-vormig gebouw, wat vandaag nog goed herkenbaar is. Door de constante aanwas van priesterstudenten werden er in de loop van de tijd veel gebouwen toegevoegd. In 1941 moest het gebouw op last van de bezetter ontruimt worden en werd het eerst een Gijzelaarskamp en later in 1942 een gevangenis voor ondervraging en processen. In 1944 wordt kort na dolle dinsdag het gebouw verlaten maar pas begin 1947 mogen de priesterstudenten weer gebruik maken van hun opleiding. Tot 1967 is het in gebruik geweest als groot seminarie waarna het een bestemming  kreeg voor mensen met een beperking.

Sinds 2000 is de poort en een gedeelte voor de kapel in gebruik als gedenkplaats.

Cees van Roessel, geboren in Helvoirt, was werkzaam in het onderwijs in Haaren en Esch en als bestuurslid voor coördinatie rondleiding en educatie verbonden aan de Gedenkplaats Haaren.

  

Lezing door Jan van Eijck op woensdag 25 maart om 20.00 uur over de “Revolutionaire ontwikkelingen in de medische wereld van de 19E en 20E Eeuw” in gemeenschapshuis den Boogaard in Moergestel.

Over de grote veranderingen in de zorg in de laatste 200 jaar: van piskijkers naar verlossers-naast –God, als dat maar goed gaat met die dokters en patiënten…

In anderhalve eeuw is de gezondheidszorg gigantisch veranderd. Bijna niets konden dokters in 1850 en nu kunnen ze alles… bijna tenminste. Dankzij revolutionaire ontwikkelingen in beeldvormende diagnostiek (van Röntgenstralen tot de PET-scan), enorme medicamenteuze mogelijkheden zoals de pil, de penicilline en de insuline, opereren met het Gamma-knife en microchirurgie, inenten tegen zowat alle infectieziekten, en kunnen praten over van alles zoals genderidentiteit en doodgaan, is de wereld van zorg erg veranderd. De levensverwachting voor de Nederlandse man is nu 79 en voor de vrouw 83 jaar. Krijgen zij nog de kans om dood te gaan?

In twee keer driekwartier tijd vliegt Jan van Eijck door de polikliniek van de gezondheidszorg, en komt tenslotte uit bij de afdeling financiën, want de Euro gaat in de toekomst bepalen wat er kan en wat er niet kan! Maar het gebruiken van het gezonde verstand mag daarbij niet ontbreken!

Jan van Eijck werd geboren in Alphen (1950), studeerde geneeskunde in Nijmegen (1976) en woont vanaf 1979 in Goirle. Hoewel opgeleid tot huisarts (1977), werkte hij 34 jaar op de GGD in Tilburg (tot maart 2013), als arts Maatschappij & Gezondheid. Nu doet hij daar nog dienst voor “CSI-Tilburg e.o.”. In zijn vrije tijd is hij een fanatiek heemkundige en al 29 jaar conservator van het Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek.

Lezing  op woensdag 22 april om 20.00 uur door Johan Hendriks over “Zichtbare voorouders” in gemeenschapshuis  “De Schalm” Eikenbosch 1 in Berkel-Enschot.

Neanderthalers zijn de eerste mensen waarvan we weten dat ze hun overledenen begroeven. Ongeveer 60.000 jaar geleden gaven ze zelfs bloemen mee in het graf. Dat is sowieso uitzonderlijk want zolang mensen nog rondzwierven als jagers en verzamelaars waren er nog geen vaste plekken voor hun dierbaren. We weten meer over begrafenispraktijken vanaf het moment dat de jagers overgingen op landbouw en veeteelt. In West-Europa is dat ongeveer 7500 jaar geleden. Wat als eerste opvalt is dat men de overledenen niet “kwijt” wilde, maar dicht in de buurt wilde houden. En ten tweede dat de plek waar zij waren bijgezet echte markeringen in het landschap waren. Er werden heuvels op de begravingen opgeworpen en vaak was dat al op een heuvel. De constructie van het graf varieerde naar gelang tijd, regio en voorhanden materialen. In Noord-Nederland waren dat grote zwerfkeien, in Bretagne, Groot-Brittannië en Ierland door het opwerpen van tienduizenden stenen en elders door het opwerpen van zand- of kleilichamen. Soms ook langs prehistorische wegen. In de bronstijd werden de graven weer wat kleiner omdat crematies in zwang kwamen. Uit die tijd zijn ook graven bekend uit de onmiddellijke nabijheid van de natuurbegraafplaats De Hoevens en elders in Alphen. De Romeinen begroeven hun crematies vaak onder grafheuvels, maar zij kende ook andere vormen zoals grafpijlers en sarcofagen. In de vijfde eeuw kwamen hier de lijkbegravingen weer terug onder grafheuvels. Ook werden de dierbaren in uitgeholde boomstammen of getimmerde houten kisten begraven. Met het begraven in kerken en kerkhoven verdwenen niet alleen de grafgiften maar ook de grafheuvels. De nieuwe christelijke tijd was aangebroken.

Johan Hendriks (1954), studeerde MO-Geschiedenis (Tilburg) en Archeologie (Amsterdam), was werkzaam aan de lerarenopleiding in Tilburg, als gemeentelijk archeoloog van Dordrecht en als hoofd van het culturele erfgoed in de gemeente Breda. Publiceerden over archeologie en kastelen, was voorzitter van de Monumentenfederatie Noord-Brabant en de Monumentenprijs Noord-Brabant. Verzorgt tegenwoordig cursussen aan de Hovo’s te Tilburg en Nijmegen en is tevens conservator van de archeologische afdeling van het Archeologisch Streekmuseum in Alphen.

Bomenwandeling op zaterdag 30 mei door Mart van den Oever in de omgeving van  Kasteel Nemerlaer in Haaren.

Dit jaar hebben we Mart van den Oever bereid gevonden om bomenwandeling te verzorgen in de omgeving van kasteel Nemerlaer in Haaren. Het startpunt ligt op de parkeerplaats tegenover Herberg Van Boxtel.

Op zaterdag 30 mei zal Mart van den Oever ons rondleiden op het terrein en door de omgeving van het kasteel. Een kasteel kent een lange geschiedenis  en een omgeving met bijzondere bomen.

Hij zal dan op zijn bekende enthousiaste en onderhoudende wijze over de bewoners, de bomen en deze bijzondere omgeving vertellen.

Aanvang: 10.00 uur op de parkeerplaats tegenover Herberg Van Boxtel.

Kosten:  € 2,- per persoon ter plaatse te voldoen (liefst gepast).     

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.