Mededelingenblad (Achterkantjes)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

In dit informatieblad kunt u lezen over:

-          Lezing over dialecten door Jos Swanenberg op 28 januari in De Schalm in Berkel-Enschot

-          Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

-          Oproep voor kandidaat voorzitter Heemkundekring De Kleine Meijerij

-          Lezingen en excursies eerste helft 2016

Lezing over dialecten in Brabant door Jos Swanenberg op donderdag 28 januari in De Schalm, Eikenbosch 1 in Berkel-Enschot aanvang 20.00 uur.

De lezing begint met enkele algemene verschillen en overeenkomsten tussen taal en dialect. Vervolgens gaat de spreker in op het Brabantse dialectlandschap. Brabantse dialecten zijn immers niet allemaal hetzelfde, in Berkel-Enschot en omgeving spreekt men heel anders dan in Bergen op Zoom, Budel of Boxmeer. Welke kenmerken maken dialecten verschillend en waar komen die verschillen eigenlijk vandaan?

Al meer dan honderd jaar constateren onderzoekers dat onze dialecten met uitsterven worden bedreigd. Al die tijd al waarschuwt men voor dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er nog nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen als in de laatste decennia. In hoeverre is dialect in gevaar?

 

Jos Swanenberg (Gemert 1968) is bijzonder hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast werkt hij als adviseur streektaal en heemkunde voor de stichting Erfgoed Brabant in ’s-Hertogenbosch. Eerder was hij een van de redacteuren van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over dialect in Noord-Brabant.

  

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op maandag 7 maart 2016 in de Voorhof in Oisterwijk.

Geachte Leden,

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 7 maart 2016 om 19.30 uur in “De Voorhof“,     

het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64 in Oisterwijk

Parkeergelegenheid is er voldoende bij het overdekte zwembad ± 200 meter van de zaal

 

Agenda

 1.  Vaststelling verslag d.d. 9 maart 2015.
 2.  Toelichting lezingen en excursies 2016.
 3.  Financieel overzicht van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie (de heren
  H. Roos en M. Panis) en vaststellen jaarrekening.
 4.  Vaststellen Begroting 2016
 5.  Benoemen nieuw lid en reserve lid kascommissie.

 De heer Panis is aftredend. Benoeming reserve lid van de kascommissie

 1.  Verslag stadsgidsen met toelichting door de coördinator.
 2. Verslag van de voorzitter.
 3. Verkiezing bestuursleden.
  Aftredend en herkiesbaar is Annie van Roessel bestuurlid voor Biezenmortel. Aftredend en niet herkiesbaar is Noud Smits, sinds 1986 onze voorzitter. Hij heeft aangegeven te willen stoppen.

11. Presentatie .

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Henk van Helvert, secretaris.

 

Na de ledenvergadering (ca. 20.30 uur) volgt er na een korte pauze een lezing  met de titel De slag bij Waterloo door  de heer Jan Franken

  

Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op maandag 9 maart 2015

1--De voorzitter opent om even na half 8 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van Jan van Leest, Bernard Bekkers, Ad Habraken en William Coolen.

2--Het verslag van de vorige jaarvergadering van 10 maart 2014, verzonden met de uitnodiging voor deze vergadering op de Achterkantjes 2015-1 wordt doorgenomen en met de volgende wijzigingen aangepast:

 Punt 5, onder d, “om voor bepaalde zaken een vergadering te gaan vragen” dit moet worden “om voor bepaalde zaken een vergoeding te gaan vragen”

Punt 5, onder b, tussen haakjes: moet zijn leden gratis en niet leden € 2,-.

Punt 11, Doet de Heemkundekring iets in het Van Gogh-jaar? Ja, zoals in het verslag vermeld is opgenomen. Ook zal in deze periode de etalage en vitrines van het heemcentrum ingericht worden met zaken die betrekking hebben op Vincent van Gogh. Mogelijk, dat de Van Gogh-fietsroute van Helvoirt ingepast kan worden in  de planning van de stadsgidsen. Onder hetzelfde punt 11 staat dat Bernard Bekkers heeft gemeld dat zijn voorzitterschap van de Stichting De Kerkhovense Molen is overgenomen door Huub van Erve. Dit is niet juist, dit moet zijn: Bernard Bekkers die namens de Heemkundekring in de stichting zitting heeft, heeft dit lidmaatschap overgedragen aan Huub van Erve.

3 lezingen en excursies  De secretaris tevens regelaar lezingen, geeft een overzicht van de lezingen en excursies die het afgelopen en jaar 2014 hebben plaatsgevonden. 10 maart Jan Franken over 200 jaar koninkrijk, 21 mei door Hans de Visser over Boxtel een heerlijkheid tussen 2 Heren, op 31 mei door Jack van den Oever een bomenwandeling in het Leijpark in Tilburg. Er wordt gewerkt aan een beleidsnota t.a.v. lezingen en excursies. De lezingen in het voorjaar staan aangegeven op de achterkantjes. 

4—De  penningmeester presenteert  het financiële verslag en geeft uitleg over de diverse posten, de balans over 2014 en de begroting voor 2015. Onze financiële positie goed. Door de contributieverhoging in 2014 en een gunstiger overeenkomst met de drukker van ons Vlugschrift is er een voldoende batig saldo.

5--Vaststellen  begroting 2015 de begroting 2015 wordt door de vergadering in orde bevonden en is dus vastgesteld.

6-- De kascontrolecommissie. Wegens ziekte van Bernard Bekkers en verhindering van Marcel Panis heeft dhr. Ad van Strijdhoven alles gecontroleerd en in orde bevonden. Omdat er geen vragen of opmerkingen uit de vergadering komen, wordt de penningmeester in casu het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. De kascontrolecommissie geeft aan dat het doel van de beschermde financiële reserve duidelijk moet zijn omschreven. Als nieuw lid en als vervanger voor dhr. Bekkers heeft dhr. Hans Roos zich beschikbaar gesteld als 2de lid. 

7—Verslag stadsgidsen, Kees Welmers, als coördinator van de stadsgidsen, geeft een overzicht hoe het seizoen 2014 verlopen is.

Het aantal deelnemers aan de 73 activiteiten in 2014 was 1100. Diverse gidsen hebben een prima bijdrage geleverd om ook de historische feiten voor het voetlicht te brengen. Naast de reguliere stadswandelingen hebben de stadsgidsen  een substantiële bijdrage geleverd aan de Monumentendag en aan de Klassendag voorafgaande aan de monumentendag. Tijdens het jaarlijkse uitje is genoten van een rondleiding door Den Bosch. Afgelopen jaar hebben de stadsgidsen een extra donatie gedaan aan de Heemkundekring van € 1000,-.Per 1 januari 2015 heeft Kees Welmers  na 7 jaar zijn functie als coördinator neergelegd.  Hij draagt zijn taken over aan Karin van den Heuvel en Marja Smeulders. Hij blijft actief als stadsgids.

8--Huishoudelijk Reglement, aanpassing benoemen bestuursleden

Aan de orde is de aanpassing van het huishoudelijk reglement. In de ALV van 2010 is het aan de orde geweest, maar nu er een item aan toegevoegd wordt is het zaak om dit aan U ter vaststelling voor te leggen.

Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Een vereniging moet beschikken over statuten, het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht. Toch hebben wij gekozen om een huishoudelijk reglement te hanteren en dit juridisch qua inhoud te laten screenen door Brabants Heem en ter vaststelling voor te leggen aan de ALV. Het HHR mag gezien worden als een aanvulling op de statuten en bevat behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden. Ook procedures en werkwijzen kunnen in het HHR worden vastgelegd. De inhoud mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. We hebben – naast de gebruikelijke artikelen – een procedurele aanpassing met betrekking tot benoeming van bestuursleden. Na goedkeuring zal het HHR door secretaris en voorzitter ondertekend worden en voorzien van de datum van vaststelling. De tekst lag ter inzage en is opgenomen op de website. Het huishoudelijk reglement met aanpassing wordt door de vergadering aangenomen en gedagtekend 9 maart 2015 en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

9-- Verslag van de voorzitter: Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de mogelijke huisvesting op het KVL-complex. Zoals U allen weet zijn de gebouwen aan de Almystraat, die voor het merendeel de status hebben van rijksmonument, provinciaal eigendom. De gemeente is wel partij, maar dan voor zover het de woningbouw betreft. Wij als heemkundekring worden praktisch iedere dag geconfronteerd met ruimtegebrek op de plaats waar we momenteel gehuisvest zijn. Het pand kon zeker dienen als kantoorruimte voor het lokale blad “Nieuwsklok”, maar de activiteiten van de heemkundekring en daarbij de opslag van diverse materialen noodzaken ons om uit te zien naar een geschikte locatie. Daarbij is niet gezegd, dat het pand Spoorlaan 70, dat wij huren van de St. Petrusstichting, uit het zicht verdwijnt. Dit is helemaal afhankelijk van wat de provincie ons als toekomstige ruimte toedicht en welke huurpenningen opgebracht moeten worden. Een heemkundekring kan uiteraard niet vergeleken worden met bijvoorbeeld Robèrt van Beckhoven, het Keramisch Centrum en andere organisaties, die over voldoende pecunia beschikken. Onze inkomsten laten zulks niet toe. Onze interesse voor het KVL-complex geldt eens te meer, aangezien de commandant van de voormalige bedrijfsbrandweer van de KVL, de inmiddels 87-jarige Bep van den Berk, zijn collectie ter beschikking stelt van onze kring. Fysiek heeft dat nog geen uitwerking gekregen, omdat wij de collectie op dit moment niet kunnen onderbrengen.

Het bestuur van heemkundekring De Kleine Meijerij heeft een partner gevonden in de Stichting Stoommachine Oisterwijk, voor wie het wezenlijk is om ook op het KVL een permanent onderkomen te krijgen in het Ketelhuis, dat met een schare van enthousiaste vrijwilligers de stoommachine gerestaureerd heeft en ernaar streeft om dit op termijn “draaiende” te houden. Onze wensen en ook die van de SSO zijn zowel bekend bij het provinciaal bestuur, bij de kwartiermaker Ben ten Hove als bij het gemeentebestuur van Oisterwijk. Samen hebben de twee partijen, De Kleine Meijerij en de SSO een beleidsvisie opgesteld en gepresenteerd bij een afvaardiging van de provincie en van de gemeente Oisterwijk.

Regelmatig wordt er door of vanwege de provincie en gemeente een beroep gedaan op de medewerking van de heemkundekring en op die verzoeken hebben wij steeds positief gereageerd, zeker ook in het licht van onze aspiraties en ambities. Al met al gaat er veel tijd in zitten en we kunnen op dit moment slechts hopen, dat het belang van een heemkundekring door partijen genoegzaam onderkend wordt, zodat er op afzienbare termijn het groene licht gegeven kan worden. Wij houden u op de hoogte.

Een jaarvergadering is bij uitstek het platform om onze vaste vrijwilligers te memoreren en hen te danken voor hun tomeloze inzet: we denken dan aan Jeanne van Baast en Anja van Geel m.b.t. de gedachtenisprentjes, aan José van den Brand, aan Jeanne van den Akker, die elke vrijdagmiddag present is om zaken in te brengen op de computer, aan Bep Kusters, die ons zeer terwille is bij het scannen van de foto’s van Vlaminckx, zodat wij over een pracht digitaal bestand aan foto’s gaan beschikken. Aan Philo IJpelaar, die elke maandag- en woensdagochtend op het heemcentrum te vinden is en daar fantastisch werk verricht, mede voor de bibliotheek. De gastvrouwen en –heren, die op vrijdagmiddag acte de présence geven en “last but not least” het redactieteam van ons Vlugschrift, te weten Wim de Bakker, Anton van Dorp en Frank Scheffers. In feite zijn allen, die op enige manier – geheel belangeloos - hun energie en vrije tijd geven aan het functioneren van een goed geoliede organisatie.

Het is te doen gebruikelijk om u tijdens deze vergadering bij te praten over welke acties wij als bestuur hebben ondernomen richting diverse instanties, om daarmee aan te sluiten bij onze core business, welke omschreven is in onze door de leden vastgestelde statuten.

10—Verkiezing  bestuursleden.Aftredend en herkiesbaar zijn: Anton van Dorp, bestuurlid voor Berkel-Enschot, Riek Pijnenburg bestuurslid voor Helvoirt, Mart van den Oever bestuurslid voor Haaren, Ad Burgmans bestuurslid voor Udenhout. Aftredend en herkiesbaar als penningmeester is Ferdy Smit. Ad Wolfs, bestuurslid voor Moergestel, heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Het bestuur heeft Gerard Willems uit Moergestel  benaderd om als aspirant lid zitting te nemen in het bestuur. De vergadering stemt in met de herbenoemingen en het aantreden van Gerard Willems als bestuurslid voor Moergestel.

We nemen afscheid van Ad Wolfs, terwijl zijn mandaat pas volgend jaar afloopt De gezondheid van Ad heeft hem doen besluiten om per heden afscheid te nemen. In Ad verliezen wij een vanuit zijn geboorteplaats Moergestel gedreven persoon. Dit blijkt eens te meer vanwege zijn niet aflatende ijver om zijn foto-collectie alsmaar uit te breiden en als vraagbaak te dienen voor velen, die op enigerlei wijze gebruik willen maken van illustraties voor allerlei doeleinden. Daarnaast heeft hij talloze foto’s voor publiciteit vrijgegeven in een door hem samengesteld boek met de titel: “100 Jaar Moergestel in beeld”. Het wachten is nu op zijn vervolg, dat geruime tijd geleden al is aangekondigd. Ad heeft ook bekendheid verworven met zijn collectie met betrekking tot de schoenindustrie. Talloze geschriften, die anders in daartoe gebruikte containers naar de brandovens zouden verdwijnen, zijn door Ad “van een gewisse dood” gered. Zijn collectie aan allerlei machines die door schoenherstellers en in de lederverwerkende industrie gebruikt werden, zijn door Ad bijeen gebracht en hebben een mooie plek gekregen in het museum onder het dak van Schoenfabriek Van Bommel in Moergestel. Oude voorwerpen, die door particulieren aangeboden worden en gevrijwaard moeten worden van een verdere terugloop in kwaliteit, kregen van Ad deskundig advies om deze weer in een ordentelijke staat van onderhoud terug te brengen. Van die kennis werd binnen de Werkgroep Collectiebeheer dankbaar gebruik gemaakt. Zijn technische inbreng, die hij thuis etaleert in oude motoren en laatst nog in zijn lang gekoesterde wens in een heuse jeep, werd dankbaar aanvaard binnen het bestuur door zijn adequate raadgevingen. Ook zijn inbreng bij de heemdagen zal node gemist worden. Ad, zeer bedankt voor jouw inbreng binnen het bestuur van onze kring. Wij hopen,dat je niet uit beeld geraakt en dat wij nog steeds een beroep op jou zouden kunnen en mogen doen voor onze heemkundige zaak.  

11—Presentatie nieuwe website. Dit kon helaas niet doorgaan omdat ondanks de toezegging er geen wifi beschikbaar was. Een ieder wordt uitgenodigd om zelf onze nieuwe site in te zien en het gebruikers gemak zelf te ondervinden. www.dekleinemeijerij.nl

12--Rondvraag hiervan wordt geen gebruik gemaakt

13--De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur

Na de pauze gaf dhr. Cees van Roessel een lezing over de “Gedenkplaats Haaren”, helaas kon de powerpoint presentatie niet doorgaan omdat de laptop van de vereniging niet uitgerust was met het programma Power Pont. Een zeer boeiende en informatieve uiteenzetting.
De jaarvergadering werd bijgewoond door circa 50 leden.

De secretaris Henk van Helvert, 12-3-2015

 

Oproep voor kandidaat voorzitter Heemkundekring De Kleine Meijerij

Noud Smits heeft aangegeven dat hij zich na het uitdienen de huidige zittingstermijn (maart 2016), niet meer herkiesbaar zal stellen als voorzitter van onze Heemkundekring.
Het bestuur zoekt kandidaten voor deze functie. Dat kunnen personen zijn die al lid zijn van onze kring maar ook daarbuiten. De sollicitatieprocedure loopt via een door het bestuur ingestelde vertrouwenscommissie. Daarvan zijn lid: Anton van Dorp, Henk van Helvert en Gerrit de Jong en adviseur Mart van den Oever.

Via deze weg vragen wij of u als lid interesse heeft om deze functie op u te nemen of dat u wellicht iemand kent, binnen of buiten de vereniging, die wij daarvoor zouden kunnen benaderen.
Een profielschets van de gevraagde voorzitter van de Heemkundekring is op te vragen bij de voorzitter van de vertrouwenscommissie te weten:

H. van Helvert, Plataanlaan 6, 5076 ED Haaren, 0411-622230, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u interesse heeft kunt u dit telefonisch of via mail kenbaar maken met een korte motivatie aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Alle informatie van en over kandidaten wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij streven ernaar in de Algemene Ledenvergadering van maart een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Bestuur De Kleine Meijerij.

 

Lezingen en excursies eerste half jaar 2016

14 april: Lezing over boerderijen behorende bij kasteel Heeswijk en Nemerlaer door Rien de Visser op donderdag 14 april in Herberg Van Boxtel in Haaren;
28 mei: Bomenwandeling op landgoed “Zonnewende” Moergestel door Mart van de Oever op zaterdag 28 mei  aanvang 10.00 uur

 

Het bestuur van heemkundekring ‘De Kleine Meijerij’ wenst u allen   

VREDIGE KERSTDAGEN en een GELUKKIG 2016!

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.