Mededelingenblad (Achterkantjes)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

In dit informatieblad kunt u lezen over:

-          Uitnodiging Algemene Ledenvergadering met agenda en verslag vorige ALV.

-          Lezing 13 april en bomenwandeling 2017 op 3 juni

-          Boek over De Brabantse Spot- en scheldnamen’

-          Aanwinsten heemcentrum

-          BHIC publiceert digitale index borgbrieven

-          Expositie Opgegraven Strijd Brabants Museum

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op maandag 27 maart 2017 in de Voorhof in Oisterwijk.

Geachte Leden,

Namens de vicevoorzitter nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 27 maart 2017 om 19.30 uur in “De Voorhof“,     

het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64 in Oisterwijk

Parkeergelegenheid is er voldoende bij het overdekte zwembad ± 200 meter van de zaal

Agenda

 1.  Vaststelling verslag d.d. 7 maart 2016.
 1.  Verslag van het bestuur over 2016.
 1.  Financieel overzicht van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie (de heren H.
   Roos en N. Smits)  en vaststellen jaarrekening.
 1.  Vaststellen Begroting 2017.
 1.  Benoemen lid en reserve lid kascommissie.

 De heer Th. Wiegeraad als lid ivm aftreden van de heer Roos. Vacature reservelid.

 1.  Verslag stadsgidsen met toelichting door de coördinator.
 1. Verkiezing bestuursleden.
  Aftredend en herkiesbaar zijn: Gerrit de Jong, bestuurlid voor Oisterwijk, Theo van Dooren bestuurslid voor Esch en Henk van Helvert als secretaris .
 1. Activiteiten 70 jaar Heemkundekring De Kleine Meijerij

Na de ledenvergadering (ca. 20.30 uur) volgt er na een korte pauze. Daarna zal Jan Franken een lezing houden in het kader van het 70-jarig bestaan van onze vereniging. Hij gaat in op het brede veld dat heemkunde, erfgoed beslaat en de verdiensten daarin van De Kleine Meijerij speciaal op lokaal niveau.

Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op maandag 7 maart 2016 in “De Voorhof”.

1--De voorzitter opent om even na half  8 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.De navolgende leden hebben een bericht van verhindering gestuurd: De heren Jan van Leest en Henk van Sambeek.

2--Het verslag van de jaarvergadering van 9 maart 2015  dat werd verzonden met de uitnodiging voor deze vergadering op de Achterkantjes 2015-5 december wordt doorgenomen en wordt zonder wijziging vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.

3Het jaarverslag zal op de eerstvolgende achterkantjes worden gepresenteerd.

4 lezingen en excursies  Een overzicht van de lezingen en excursies die het afgelopen en jaar 2015  hebben plaatsgevonden.  De secretaris tevens regelaar lezingen, geeft een overzicht van de lezingen en excursies. 25 maart Jan van Eijck  over de Revolutionaire ontwikkelingen in de medische wereld,  22 april  door Johan Hendriks over zichtbare voorouders, op 30 juni door Mart van den Oever een bomenwandeling in rond kasteel Nemerlaer in Haaren, op 28 oktober geeft Jan Franken ons een beeld van de heksenvervolging in Brabant en op 17 december gaf Ben Hartog in het kader van het Jeroen Bosch jaar een lezing over de muziekinstrumenten die voorkomen op zijn schilderijen. De lezingen en excursies in het voorjaar en zomer  staan aangegeven op de achterkantjes.

5—De  penningmeester presenteert  het financiële  verslag toe en geeft uitleg over de diverse posten die vermeld staan op het verslag, de balans over 2015 en de begroting voor 2016. Onze financiële positie goed.

De kascontrolecommissie, bestaand uit alleen dhr. M. Panis en H. Roos , die alles gecontroleerd heeft en in orde bevonden en omdat er geen vragen of opmerkingen uit de vergadering komen, wordt de penningmeester in casu het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. De kascontrolecommissie geeft aan dat het doel van de beschermde financiële reserve duidelijk moet zijn omschreven.

6--Vaststellen begroting 2016 de begroting 2016 wordt door de vergadering in orde bevonden en vastgesteld.

7—Nieuw lid kascontrolecommissie, bestond dit jaar  uit dhr. M. Panis en H. Roos. Als nieuw lid als vervanger voor dhr. Panis heeft dhr. Noud Smits zich beschikbaar gesteld als 2de lid.  Als Reserve lid stelde Theo Wiegeraad zich beschikbaar, zodat weer in alle functies is voorzien.

8—Verslag stadsgidsen, Karin van den Heuvel, als coördinator van de stadsgidsen, geeft een overzicht hoe het seizoen 2015 is verlopen. Kees Welmers droeg in 2015  zijn taken over aan Karin van den Heuvel en Marja Smeulders. Hij blijft actief als stadsgids.

9-- Verslag van de voorzitter: Ook het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de mogelijke huisvesting op het KVL-complex. Zoals U allen ongetwijfeld weet zijn de gebouwen aan de Almystraat, die voor het merendeel de status hebben van rijksmonument, provinciaal eigendom. De gemeente is wel partij, maar dan voor zover het de woningbouw betreft. Wij als heemkundekring worden praktisch iedere dag geconfronteerd met ruimtegebrek op de plaats waar we momenteel gehuisvest zijn.

10—Verkiezing bestuursleden.Aftredend en herkiesbaar is: Annie van Roessel, bestuurlid voor Biezenmortel      De vergadering geeft aan in te stemmen met de herbenoeming.  Onze voorzitter Noud Smits heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen.    

11—Presentatie nieuwe website. Dit agendapunt is blijven staan maar intussen hebt u allen gebruik kunnen maken van deze vernieuwde site www.dekleinemeijerij.nl.           

12--Rondvraag Piet Jacobs vraagt hoeveel leden de vereniging heeft. Het ledental loopt terug vooral door overlijden van leden maar er komen ook steeds nieuwe leden bij.  Per saldo is er een lichte terugloop zodat we nu op ongeveer 500 leden zitten.

Afscheid van onze voorzitter Noud Smits.  Na de officiële vergadering neemt Anton van Dorp in zijn functie als vicevoorzitter het woord en richt zich tot de scheidende voorzitter die deze taak gedurende 25 jaar met veel kunde, inzet  en enthousiasme heeft bekleed. Hij geeft aan in 5 stappen stil te staan bij dit afscheid. 1. Namens de vereniging reikt hij Noud een cadeau aan. 2. Als bijzonder eerbetoon willen we Noud erelid maken van onze vereniging wat ondermeer inhoud dat hij geen contributie meer verschuldigd is. Noud is de 4de voorzitter van onze vereniging sinds de oprichting in 1947 en nam het stokje (hamer) over van Henk Bekius in 1986. 3. Als eerste ontvangt Noud de nieuwe uitgave van ons vlugschrift waarin een artikel gewijd is aan zijn voorouders. Wim de Bakker geeft een toelichting op dit artikel dat het niet eenvoudig was en om de gegevens bijeen te krijgen werd de zoon ingeschakeld. Slechts een van de 16 voorouders was niet afkomstig uit de omgeving van Moergestel. 4. Ook het thuisfront wordt niet vergeten en een bloemboeket wordt Netty overhandigd. Door al zijn activiteiten voor de Heemkundekring was Noud vaak op pad en voor het thuisfront is dit niet altijd gezellig. 5. Als bijzondere blijk van waardering heeft het Brabants Heem gemeend Noud te moeten eren met de Brabants Heem medaille. De Heer Harrie Boot, secretaris van Brabants Heem reikt deze uit. Daarna is er gelegenheid voor de overige leden om afscheid te nemen.   

13—De vicevoorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur

Na de pauze geeft dhr. Jan Franken een lezing over de slag bij Waterloo de voorgeschiedenis, de slag en de gevolgen, Een zeer boeiende en informatieve uiteenzetting

De secretaris Henk van Helvert, 10-3-2016

 

‘WONDERLIJKE’ LEZING OVER KASTEEL NEMERLAER

13 april: Lezing door Rien de Visser op donderdag 13 april in Herberg Van Boxtel in Haaren;

Donderdag 13 april 20 uur presenteert heemkundekring De Kleine Meierij in de Haarense Herberg van Boxtel, een voormalige kasteelhoeve, een ‘wonderlijke’ lezing over Kasteel Nemerlaer. Rien de Visser, auteur van het onlangs verschenen artikel  “Wonderlijk voor onze ogen. Kasteel Nemerlaer als cultuurbiotoop” toont ons ongekende kanten van een versnipperd landgoed vol verbeeldingskracht. Buiten wanen we ons in de Amsterdamse Vondelstraat. Binnen nestelen vreemde vogels en komt streekvreemd fruit op tafel. Aan het eind van de avond worden we met een fotofilm ondergedompeld in de magische kracht die nog steeds in dit Brabantse kasteel schuilt.

ZIEHIER! Wij verkopen 77 kasteelhoeven is de titel van zijn eerder gepresenteerde kijk-, kennis- en verhalenboek, waarvoor zoon Florian de NemerlaerVisser het concept bedacht. Met beelden van De Efteling legt de spreker op 13 april eerst zijn brede, topobiografische blik op erfgoed uit. Plekken leren lezen als cultuurbiotopen die krioelen van mensenleven en mensenwerk. Dan valt alles (letterlijk) op zijn plek, hoge en lage, zeldzame en alledaagse cultuur. Van veel erfgoed weet we maar bar weinig van de levensloop, is zijn bevinding. Het verhaal! We roepen het allemaal, maar monumentenland serveert verhalen vaak slechts als amuses. We schuwen experimenten. Laat de ‘stenograaf’ samenspelen met de scenograaf, is de boodschap.

 

Haaren-Amsterdam

Met Nemerlaer als voorbeeld worden we meegenomen in een droomwereld die verbeeldingskracht opwekt. Dan wordt erfgoed pas boeiend en krijgt het ook duurzaam economische betekenis: verbeeldingskracht genereert aantrekkingskracht!

Neem alleen de link Haaren-Amsterdam. We maken kennis met een architect die in zijn vrije tijd Nemerlaer voorzag van een ‘mantel’ uit het Amsterdamse atelier van Pierre Cuypers die toen ook druk was met de Vondelstraat. We lezen correspondentie van ‘À La Taille Élégante’ aan de Halve Maansteeg in Amsterdam over een korset voor maîtresse “Mevrouw van den Bogaerde, Nemerlaar”. We staan lang stil bij een scenariomaquette van Florian de Visser die mensen van de Nemerlaer door de tijd heen samen laat poseren, van pachtboeren en hun kasteelheer tot de notaris die in een houtschuur het eind-middeleeuws oksaal van Helvoirt noteert dat de kasteeljonker van Vincent van Goghs vader had gekocht. Rond 1900 is het oksaal vertrokken naar het Rijksmuseum in Amsterdam.

‘Wonderlijke’ lezing over Kasteel Nemerlaer door Rien de Visser

Plaats: Herberg Van Boxtel, Oisterwijksedreef 2, Haaren.

Tijd: donderdag 13 april 20 uur.

Tijdens deze avond zijn de publicaties te koop: “ZIEHIER! Wij verkopen 77 kasteelhoeven” en “Wonderlijk voor onze ogen! Kasteel Nemerlaer als cultuurbiotoop”.

Boek over Brabantse Spot- en scheldnamen

Eigenlijk had de titel van dit boek anders moeten luiden: Woordenboek van de persoonskarakteri-seringen. Veel van de in dit werk voorkomende woorden geven een treffende karakterisering weer van personen en hun bezigheden, zonder dat het doel is specifiek te spotten en/of te schelden.

We hebben gekozen voor deze titel, zoals we indertijd voor de eerste publicatie van de Hein Mandosstichting gekozen hebben voor ‘De Brabantse spreekwoorden’.

Deze titel dekte ook niet helemaal de lading, omdat er in de collectie Mandos ook uitdrukkingen, gezegden, spreekwoordelijke vergelijkingen, boerenregels, afjachten, zei-spreuken, kaarttermen en soms zelfs, bij uitzondering, losse eenwoordige elementen zijn opgenomen.

Toch kozen we voor De Brabantse spreekwoorden en in de decennia dat het boek op de markt was, heeft er zich niemand aan gestoord. We hopen dat we met het ‘broertje’ De Brabantse Spot- en scheldnamen dezelfde ervaring zullen hebben. Dit boek is te koop in het heemcentrum voor € 10,-

Bomenwandeling 3 juni: in het lindepark in Oisterwijk

door Mart van de Oever op zaterdag 3 juni.

De wandeling begint om 10.00 uur bij de brug in de Balbian Versterlaan. In deze straat is ook parkeergelegenheid. Deze straat is te bereiken via de Lind.

Zoals gebruikelijk zal Mart de belangstellender weer allerlei wetenswaardigheden vertellen over de aanwezige bijzonder boomsoorten.

AANWINSTEN HEEMCENTRUM
Afgelopen kwartaal werd onze kring weer verblijd met een aantal schenkingen.

Het betrof enkel fraaie boeken waaronder            Nederland in vroeger tijd (deel XII en XIII). Schrift in oud-Nederlands (18de eeuw), oorspronkelijk uitgegeven 1759. Beschrijving van steden en dorpen in Brabant en Limburg;  Haaren door de eeuwen. De adelijke huizen Haarensteyn en Nemerlaer van  G. Hüsstege, de Brabantse Almanak uit 1815, diverse oude schoolboekjes en kleine boekjes betreffend het kerkelijk jaar. Deze zijn opgenomen in de bibliotheek.
Naast diverse bidprentjes en foto’s ontvingen wij verder nog een fraai glas-in-loodraam van de hand van de Oisterwijkse kunstenaar Toon Merkelbach, destijds aangeboden geweest aan de Maria Vreugderijke-school.
Daarnaast ook de schenking van een olieverfschilderijtje uit 1942 van de Oude Toren te Enschot nog vermeldenswaard.


BHIC publiceert digitale index met 38.000 borgbrieveN
Duizenden ‘verhuisberichten’ uit voorbije eeuwen online.Ben je je voorouders uit de 18e eeuw of eerder uit het oog verloren, weet je niet waar ze vandaan kwamen of vraag je je af hoe kredietwaardig ze waren? Dan zijn borgbrieven handige bronnen voor bijvoorbeeld  genealogen om daar achter te komen. Het BHIC biedt vanaf nu een index met zo’n 38.000 borgbrieven online aan van een groot aantal plaatsen in Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant.
Wat zijn borgbrieven?
Borgbrieven zijn schriftelijke getuigenissen die tot begin 19e eeuw worden afgegeven door de bestuurders van een dorp of stad, waarin ze verklaren dat zij een bepaald persoon, afkomstig uit die plaats, zullen onderhouden als hij of zij armlastig wordt. Je had een borgbrief nodig als je je ergens buiten je geboorteplaats wilde vestigen en financieel niet onafhankelijk was. In de borgbrief staan meestal de naam en plaats van de instantie van de afgifte, de naam en hoedanigheid van de betrokkene, soms zijn of haar leeftijd en de plaats van toekomstige vestiging.
Voor onderzoekers vormen deze borgbrieven een van de belangrijkste bronnen om de verhuisbe-wegingen van hun voorouders te kunnen volgen. Deze nieuwe index via www.bhic.nl/borgbrieven maakt dit onderzoek stukken gemakkelijker. Het BHIC is Henk van den Brink, redacteur van het Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (GTOB), veel dank verschuldigd. Dankzij zijn medewerking en die van de vrijwilligers van het GTOB kan het BHIC dit bestand met borgbrieven online aanbieden en is deze mooie historische bron nu voor iedereen gemakkelijk te doorzoeken.

EXPOSITIE BRABANTST MUSEUM Opgegraven Strijd Archeologie van de oorlog
nog t/m 14 mei 2017
Deze expositie toont vondsten die opgegraven zijn op oorlogslocaties. De archeologische voorwerpen die zijn verzameld gaan van prehistorische skeletten, Romeinse slingerkogels, middeleeuws geschut, vuurwapens uit de Slag bij Arnhem tot kleine alledaagse objecten uit Napoleontische legerkampen en nazi-Duitse concentratiekampen. De nadruk ligt op voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Interes-sant om te weten dat onze kring hiervoor ook materiaal uit haar collectie beschikbaar heeft gesteld te weten het in 2004 in Moergestel gevonden Marokkaans aardewerk dat daar, rond 11 mei 1940 werd achtergelaten door Marokkaanse soldaten. Noud Smits schreef er over in DKM 2005, nr.1.

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.