Mededelingenblad (Achterkantjes)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

In deze Achterkantjes nummer 2013-1 kunt u lezen over:
- Uitnodiging Algemene ledenvergadering met lezing bert van beek over bidprentjes op 11 maart 2013
- Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 5 maart 2012
- Brabantse Heemdagen op 8 en 9 augustus 2013
- Ontmoetingsdag Heemkundigen Hertogdom Brabant op 23 maart te Ravels
- Lezing op 24 april in De Vorselaer te Biezenmortel over de Kartuizers door Jan Sanders
- Bomenwandeling met Mart van den Oever op Landpark Assie te Biezenmortel op 1 juni
- Herhaalde oproep: Email adressen van onze leden
- Oproep organisatie lezingen en excursies
- Gedenkplaats Haaren 1940-1945 opening tentoonstelling op zaterdag 11 mei
- Protest tegen betonnen bakken in Esch
- Contributie-inning


UITNODIGING LEDENVERGADERING 11 MAART

Geachte Leden,
Namens de voorzitter nodig ik U uit voor de algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 11 maart 2013 om 19.30 uur in “De Voorhof“, het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64 in Oisterwijk.
Parkeergelegenheid is er voldoende bij het overdekte zwembad ± 200 meter van de zaal
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling verslag d.d. 5 maart 2012.
3. Jaarverslag lezingen, excursies.
4. Financieel overzicht van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie (mw. Roos en de hr. Van Strijdhoven) en vaststellen Jaarrekening.
5. Vaststellen Begroting 2013
In verband met diverse kostenstijgingen zal voorgesteld worden de contributie met € 2,00 te verhogen.
6. Benoemen nieuwe lid en reservelid kascommissie.
De heer Van Strijdhoven is aftredend. Voorstel is om de heer Bernard Bekkers tot nieuw lid van de kascommissie te benoemen. Er is nog een vacature voor reservelid.
7. Verslag stadsgidsen met toelichting door Kees Welmers, coördinator stadsgidsen.
8. Verslag van de voorzitter.
9. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Annie van Roessel, bestuurlid voor Biezenmortel, Ad Wolfs, bestuurslid voor Moergestel en Noud Smits, die zich wederom bereid heeft verklaard zijn voorzitterschap te willen voortzetten.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Henk van Helvert, secretaris.

 

Na de ledenvergadering (ca. 20.30 uur) volgt er na een korte pauze een lezing van de heer Bert van Beek met de titel “Bidprentjes”
Ieder heeft wel enkele prentjes in huis, gedachtenisprentjes van dierbaren en kennissen. Waarom hechten wij aan bidprentjes en wat is daar de reden van? Hoe is dit gebruik ontstaan en wat zijn de veranderingen in de afgelopen eeuwen daarin geweest? Deze vragen en nog meer beantwoordt Bert van Beek in zijn lezing over bidprentjes.Bidprentjes zijn ontstaan in de 17e eeuw in de omgeving van Haarlem en Amsterdam. Het oudst gedateerde prentje is van 1668. Het is een typisch katholiek verschijnsel, zowel Rooms-Katholiek als Oud-Katholiek. De oudste prentjes vormden een oproep om voor de overledene te bidden, vandaar de naam. In het begin werden ze vooral voor priesters gebruikt, later volgde de gegoede burgerij. Thans worden bidprentjes nog uitgedeeld in Nederland, Belgie en in de omringende landen in West-Europa, zoals Duitsland en Frankrijk. Bidprentjes behoren tot de grotere groep van devotieprentjes, denk daarbij aan Eerste Communieprentjes, prentjes ter gelegenheid van de eerste mis van een priester, heiligenprentjes. Vanaf het begin droegen de bidprentjes op de ene kant de oproep tot gebed voor de overleden, samen met wat vrome teksten, en op de andere kant een religieuze voorstelling.
Kortom, de lezing geeft een overzicht van hoe de bidprentjes zich de afgelopen eeuwen hebben ontwikkeld. In de lezing worden ook voorbeelden gebruikt uit onze heemkernen Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt .

 

Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op maandag 5 maart 2012 in De Voorhof Kerkstraat 62 te Oisterwijk.

1--De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze avond. De navolgende leden hebben een bericht van verhindering gestuurd: Mevr. Riek Pijnenburg en de heren H. van Sambeek, J.J. Franken, W. Scheij en A. v. Strijdhoven. 
De voorzitter staat stil bij het overlijden van twee oud-bestuursleden en tevens ereleden van onze vereniging, t.w. de heren Theo de Reus en Piet Jansen.
2--Het verslag van de vorige jaarvergadering 21 februari 2011 dat werd verzonden met het Vlugschrift nummer 1 van 2012 wordt, zonder voorlezing, ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
3—Hans Huis in ‘t Veld geeft een overzicht van de lezingen en excursies van het afgelopen jaar 2011. Hij geeft een inzicht in de lezingen en excursies die in de eerste helft van dit jaar gehouden worden. Elk jaar zijn er enkele deelnemers minder aan de dag- excursies. Als het in dit tempo doorgaat kan de voorzitter in 2024 met zijn auto de excursie verzorgen.
4—Voor de laatste keer licht de penningmeester het financiële verslag toe en geeft uitleg over de diverse posten die vermeld staan op het verslag, de balans en de begroting voor 2013.
5--De kascontrolecommissie, bestaande uit Mevr. Roos en de heer Jens Christiaanse, heeft alles gecontroleerd en in orde bevonden en omdat er geen vragen of opmerkingen uit de vergadering komen, wordt de penningmeester in casu het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. (Ad van Strijdhoven was verhinderd daarom is zijn plaats ingenomen door Mevr. Roos) De plaats in de kascontrolecommissie van Jens Christiaanse zal voor de komende jaar ingenomen worden door Ad van Strijdhoven en tweede lid Mevr. Roos. Als reserve-commissielid stelt Bernard Bekkers zich beschikbaar.
6--verslag stadsgidsen, Kees Welmers, als coördinator van de stadsgidsen, geeft een overzicht hoe het seizoen 2011 verlopen is. Het aantal deelnemers aan de 91 activiteiten in 2011 was 1443. In 2011 is op 25 mei de 10.000-ste bezoeker begroet. De nieuwe website www.stadsgidsenoisterwijk.nl, die in 2011 gestart is, wordt goed bezocht. Door de stadsgidsen werd ook deelgenomen aan schoolse activiteiten, Clip, projectbezoek aan enkele monumenten en de landelijke Open Monumentendag.
7-- Verslag van de voorzitter: Hierin geeft de voorzitter een bloemlezing van de zaken die het afgelopen jaar gespeeld hebben en zaken waar het bestuur zich sterk voor heeft gemaakt. In het bijzonder vraagt ons cultuurhistorisch erfgoed om bescherming. We willen in dit verslag niet alleen terugblikken maar ook vooruitkijken. Statuten en huishoudelijk reglement zijn aangepast. Het bestuur is voornemens een beleidsvisie te ontwikkelen die te zijner tijd aan de ledenvergadering voorgelegd wordt. Wij denken dan bijvoorbeeld onder andere aan een grotere inbreng van onze leden, zoals onder meer het zitting nemen in werkgroepen. Werkgroepen zijn nu o.a. Jongerenproject ( 1910 Jet en Jan). Viering 800 jaar Oisterwijk. Men hoeft deze periode niet zelf meegemaakt hebben, maar wij houden ons aanbevolen om mee te denken over hoe deze publicatie vorm gegeven kan worden. Mogelijk beschikt u zelf over interessant materiaal of kent u mensen, die u ons wilt tippen om met hen in contact te komen. Wij houden ons aanbevolen. Oproep vrijwilligers voor het Heemcentrum voor benoemen en inventariseren, rubriceren en digitaliseren van foto’s, bidprentjes en krantenknipsels. Wij nemen deel in het stichtingsbestuur van het Museum De Drie Deuren (Het Genieten Oisterwijk).Op die manier wil de stichting de continuïteit waarborgen om de geschiedenis van Oisterwijk door middel van een canon bij het grote publiek toegankelijk te maken.
Hoe inkomsten te verwerven? Naast de inkomsten uit de contributie, de subsidies van de gemeenten Oisterwijk, Haaren en Tilburg en de sponsors, wordt het tijd om te bezien op welke wijze méér inkomsten gegenereerd kunnen worden. Men kan immers niet te allen tijde de contributie in de hoogte bijstellen. De gemeente heeft in haar beleidsvisie aangegeven, dat er “meer moet met minder geld”. De sponsors maken eveneens hun afweging en neigen steeds meer tot “op de centen passen”. Misschien is het iets om bij het geven van lezingen entreegelden te vragen. Het onderwerp vraagt om bezinning binnen het bestuur.
8--Benoeming bestuursleden. De bestuurleden Riek Pijnenburg (Helvoirt), Anton van Dorp (Berkel-Enschot), Mart van den Oever (Haaren) en Ad Burgmans (Udenhout) zijn aftredend en herkiesbaar. Zij worden staande de vergadering herkozen. Aftredend en niet verkiesbaar is Felix de Witte onze penningmeester. Op voordracht van het bestuur is Ferdy Smit benoembaar. De aanwezige leden kunnen achter de voordracht van het bestuur staan. De voorzitter staat stil bij het afscheid van Felix als penningmeester
9--Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10--De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.
Na de pauze geeft dhr. Ad van den Oord een lezing met beeldmateriaal over het onderzoek naar zijn voorouders over de laatste 150 jaar, met het thema “Overleven” wat erg letterlijk genomen moet worden zo bleek uit de lezing. Een zeer boeiende en informatieve uiteenzetting.
Het eerste deel van de avond(de jaarvergadering) werd bijgewoond door circa 60 leden, bij de lezing verdubbelde het aantal aanwezigen.
De secretaris Henk van Helvert, 6-3-2012


Brabantse Heemdagen in Breda op 8 en 9 augustus 2013

Op donderdag 8 en vrijdag 9 augustus wordt de 65ste editie van de Brabantse Heemdagen gehouden onder het motto “Breda Nassaustad”.

Ontmoetingsdag Heemkundigen Hertogdom Brabant op 23 maart in Ravels Gouwdag Heemkunde Gouw Antwerpen organiseert op zaterdag 23 maart een ontmoetingsdag t.g.v. 50 jaar Gouw Antwerpen. Informatie www.heemkunde-gouwantwerpen.be en www.Nicolaus-poppelius.be of het secretariaat

Lezing over de Kartuizers door Jan Sanders (BHIC)
woensdag 24 april 2013 om 20.00 uur in Gemeenschapshuis “de Vorselaer”, Capucijnenstraat 42, 5074 PJ Biezenmortel
In 2009 worden belangrijke bronnen van het in Olland gestichte kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel (her)ondekt. De orde der kartuizers, een strenge kloosterorde, was vroeger ook in de Meierij vertegenwoordigd. Om precies te zijn tussen 1466 en 1641. Heel gemakkelijk hadden ze het er niet, te zien aan hun vele verhuizingen. Gestart in Olland onder Sint-Oedenrode, woonden ze achtereenvolgens in Den Dungen, Vught, ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Esch, Sint-Michielsgestel, weer ’s-Hertogenbosch, weer Boxtel, Tilburg en ten slotte Bokhoven. Deze kloosterlingen beloofden bij hun intrede wel stabilitas loci (verblijf op één plek) maar de werkelijkheid was vaak anders, zeker in de ongeregelde tijden van de zestiende en zeventiende eeuw in Brabant. Een van de hoeven van de kartuizers lag in Biezenmortel aan het Hooghout, de Scheurenhoeve.
Bomenwandeling op Landpark Assisie Biezenmortel op zaterdag 1 juni
Op zaterdag 1 juni zal Mart van den Oever ons rondleiden door de omgeving van Assisie in Biezenmortel. Verzamelplaats: parkeerterrein Landpark Assisie,
Aanvang: 10.00 uur.
Kosten € 2,- per persoon ter plaatse te voldoen (liefst gepast!). Iedereen is welkom.
Op zijn bekende enthousiaste en onderhoudende wijze zal Mart van den Oever ons vertellen over de bijzondere bomen die rond Assisie te vinden zijn. De rondwandeling zal ongeveer anderhalf uur duren.
Herhaalde oproep: Email adressen van onze leden
Op dit moment hebben we al ongeveer van 200 leden een e-mailadres.
Om u, onze leden van de Heemkundekring snel te kunnen bereiken en niet met nieuws te hoeven wachten tot het vlugschrift (elke drie maanden) uitkomt zou het wenselijk zijn dat de leden administratie beschikt over uw email adres. U kunt een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat u wordt opgenomen in het bestand.


Oproep organisatie lezingen en excursies

Hans Huis in ’t Veld heeft aangegeven zijn medewerking te zullen beëindigen, Daarom zoeken wij iemand die mee wil helpen bij de organisatie van de excursies en lezingen. Het gaat er om dat iemand op de hoogte is hoe dat soort zaken worden aangepakt en die zo nu en dan wil optreden als reisleider. U hoeft niet bang te zijn dat er veel werk op u afkomt, het regelwerk zal ik zelf verrichten. Maar het is altijd nuttig als er iemand meedenkt en een achtervang is in geval van nood. Eventueel kunt u het eerst eens een jaartje proberen.
U kunt zich melden bij het secretariaat 0411-622230.

 

Gedenkplaats Haaren 1940-1945 opening tentoonstelling op zaterdag 11 mei

Op zaterdag 11 mei 2013 wordt de nieuwe tentoonstelling geopend op de Gedenkplaats Haaren 1940-1945 onder het thema Oorlogstijd in Haaren 1939-1946, en wat er gebeurde op het groot seminarie. Op 10 mei 1940 werd het dorp Haaren opgeschrikt door het oorlogsgeweld, maar al in september 1939 werden de dienstplichtigen op geroepen voor de mobilisatie. Pas in maart 1946 konden de priesterstudenten weer hun studie hervatten in het Groot Seminarie. Aan de hand van voorwerpen en foto’s willen we met deze tentoonstelling een beeld geven van dit thema. 
Ontvangst 9.45 uur en om 10.30 uur opening Haarendael , Raamse Akkers 15, 5076 PC Haaren (voormalige Polizei- und Untersuchungsgefängnis Haaren).


Protest tegen betonnen bakken in Esch

De gemeente Haaren heeft besloten om binnenkort enkele verkeersremmers in de Dorpsstraat te Esch te vervangen door acht grote betonnen bakken (100x100x80cm), waarvan er sinds een jaar al twee geplaatst zijn aan het begin van deze weg nabij de Markt. Het is niet uitgesloten dat dit gaat worden uitgebreid naar de overige doorgaande wegen in de dorpskern. De Heemkundekring erkent de verkeersproblemen in Esch maar is van mening dat de keuze voor deze oplossing ernstig afbreuk doet aan de mooie, karakteristiek landelijke uitstraling van het dorp. Zij heeft daarom bij de gemeente Haaren tijdig bezwaar aangetekend tegen deze maatregel. 
Met betrekking tot de Dorpsstraat werd de Heemkundekring onlangs geconfronteerd met een voldongen feit, een besluit waartegen zelfs geen formeel beroep mogelijk is. Wel was nog slechts een beperkte invloed mogelijk op de materiaalkeuze(beton of kunststof) en de kleur ervan. De Heemkundekring heeft gemeend om, ondanks haar bezwaren, aan de discussie hierover deel te nemen. Zij heeft tevens de hoop uitgesproken dat de plaatsing van de nieuwe verkeersremmers vooralsnog beperkt blijft tot de Dorpsstraat. De Heemkundekring kan zich voorstellen dat het voor velen moeilijk is in te schatten wat voor effect de maatregelen zullen hebben op zowel het verkeer als de historische, beeldbepalende aspecten van het dorp. Zij heeft de gemeente daarom voorgesteld om over een jaar de esthetische aspecten van het besluit over de Dorpsstraat te evalueren, in de hoop dat de mooie dorpskern van Esch in de toekomst niet ontsierd zal worden door circa 25 grote betonnen bakken op de doorgaande wegen.


CONTRIBUTIE-INNING

Wegens kostenbesparingen zullen er dit jaar geen acceptgiro’s meer verstuurd worden. Eenieder die geen machtiging heeft afgegeven zal een factuur ontvangen. De afschrijving van de contributie bij die leden die een machtiging verleend hebben zal in de loop van maart plaatsvinden.

 

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.